Miljöövervakning jordbruksmark 

Miljöövervakningen av Skånes jordbruksmark syftar till att dokumentera och följa upp miljötillståndet i jordbrukslandskapet.

Kornfält
Kornfält. Foto: Kerstin Söderlind

Övervakning av växtnäringsförluster, genom regelbundna mätningar av främst kväve och fosfor i bäckvatten från små avrinningsområden med dominans av jordbruksmark, studeras i en handfull så kallade typområden (tidigare JRK-områden inom Jordbrukets recipientkontroll). I ett intensivområde vid Vemmenhög övervakas dessutom avrinning av bekämpningsmedel från jordbruksmark till ytvatten.

Länsstyrelsen medverkar också i andra biologiska inventeringar med en miljöövervakningsinriktning inom programområdet, till exempel övervakningen av hotade groddjur, skalbaggar på sandstäppsområden och hopprätvingar samt vegetationskarteringar på några hävdade naturreservat.

Traktor på åker
Traktor på åker. Foto: Kerstin Söderlind

Kontakta oss

Hillevi Virgin
Miljö- och vattenstrategiska enheten
hillevi punkt franvaro922 punkt virgin snabela lansstyrelsen punkt se¤hillevi punkt franvaro922 punkt virgin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241701
076-7763948

Miljöövervakning inom området jordbruksmark berör främst följande miljömål

Ingen övergödning

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

LillNILS är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Inom LillNILS följer vi vad som händer med viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur i jordbrukslandskapet, i myrar och på stränder. 

Arbetet bedrivs inom den regionala miljöövervakningen och miljömålsuppföljningen. Den regionala landskapsövervakningen inom LillNILS förtätar och kompletterar det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige).

Läs mer på www.lillnils.se