Miljöövervakning jordbruksmark

Miljöövervakningen av Skånes jordbruksmark syftar till att dokumentera och följa upp miljötillståndet i jordbrukslandskapet.

Kornfält

Övervakning av växtnäringsförluster, genom regelbundna mätningar av främst kväve och fosfor i bäckvatten från små avrinningsområden med dominans av jordbruksmark, studeras i en handfull så kallade typområden (tidigare JRK-områden inom Jordbrukets recipientkontroll). I ett intensivområde vid Vemmenhög övervakas dessutom avrinning av bekämpningsmedel från jordbruksmark till ytvatten.

Länsstyrelsen medverkar också i andra biologiska inventeringar med en miljöövervakningsinriktning inom programområdet, till exempel övervakningen av hotade groddjur, skalbaggar på sandstäppsområden och hopprätvingar samt vegetationskarteringar på några hävdade naturreservat.

Traktor på åker

 

Miljöövervakning inom området jordbruksmark berör främst följande miljömål

Ingen övergödning

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

LillNILS är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Inom LillNILS följer vi vad som händer med viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur i jordbrukslandskapet, i myrar och på stränder. 

Arbetet bedrivs inom den regionala miljöövervakningen och miljömålsuppföljningen. Den regionala landskapsövervakningen inom LillNILS förtätar och kompletterar det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige).

Läs mer på www.lillnils.se