Här hittar du data

En sammanställning av datavärdar och vilken data de tillhandahåller samt - längre ner - länkar till övriga databaser och ​​​karttjänster.

​​​​Datavärdar

Data från både nationell och regional miljöövervakning lagras hos ett antal nationella myndigheter (datavärdar). Här är en sammanställning av nationella datavärdar, vilken typ av miljöövervakningsdata de tillhandahåller och länkar till nerladdningssidor, databaser och ​​​karttjänster. 

DatavärdTyp av data
IVL, Svenska miljöinstitutetScreening av miljögifter (databas)
 Miljögifter i biota (databas)
SGU, Sveriges geologiska undersökningMiljögifter i havs- och sjösediment (nerladdning av data) 
 Grundvatten (nerladdning av data)
IMM, Institutet för miljömedicinHälsorelaterad miljöövervakning  (sammanställning av rapporter -rådata lämnas ut på begäran)
SMHILufthalter och nedfall (nerladdning av data)
 Luftkvalité (nerladdning av data)
 Hydrografiska, kemiska och marinbiologiska data (kartor, databaser, nerladdning av data)
SLUJordbruksmark (kartor, databaser, nerladdning av data)
 Sjöar och vattendrag (kartor, databaser, nerladdning av data)
 Fisk (nerladdning av data)
Artdata​: växter, djur och svampar (databas och karttjänst)
Musselportalen (karttjänst)

​​Fågeldata tillhandahålls för tillfället inte av någon nationell datavärd. Man kan dock hitta mycket av den insamlade datan på Svensk fågeltaxerings hemsida (lämnas ut​ på begäran) och på Falsterbo fågelstations hemsida.

Andra karttjänster och databaser

Ozonmätnätet södra Svergie - kartor och nerladdning av data för marknära ozon i södra Sverige

VattenAtlas - heltäckande information för områdena Kävlingeån, Höje å, Sege å, Nybroån samt Saxån-Braån men har mycket information för hela Skåne och ibland även hela Sverige. 

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) - klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Pesticidd​atabasen (SLU) - ​databas​

Badplatser och badvattnets kvalité – information om bland annat vattenkvalité och algblomning

SMHI:s vattenwebb - karttjänst och överskådliga sammanställningar som trender över tid och detaljerade utvärderingar

SMHI:s öppen data - karttjänst med all SMHI:s öppna data

Luften i Skåne- ​visar luftkvalité ​för ett antal platser i Skåne. Halterna av ozon och kvävedioxid uppdateras varje timme. Partikelhalterna uppdateras en gång om dygnet.

SGU:s Kartvisare​n - karttjänst och möjlighet att ladda ner data från SGU

Analysportalen (LifeWatch) - tillgängliggör data om biologisk mångfald från flera olika nationella databaser.  Här finns också en mängd funktioner för att visualisera och analysera data.

Riksskogstaxeringen - tillhandahåller skogsdata 

Miljödataportalen - (Naturvårdsverket) i​​​nformation om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd samt resultat från inventeringar och geografiska analyser (länkar till rapporter)

Biotopskarteringsdatabasen - databas för ​​biotopkartering av vattendrag

Trädportalen - karttjänst (SLU)​​

​​Sammanställning​ av SLU:s alla övriga databaser och karttjänster (30st!) ​ inom miljö 


 

​​Läs mer om all miljöövervakning som görs i Skåne (nationell miljöövervakning, regionala delprogramm och övervakning av andra aktörer). ​