Miljöövervakning för Frisk luft

Skånes närhet till kontinenten innebär större intransport av luftföroreningar jämfört med andra delar av landet. Skåne är också utsatt för mycket transittrafik och är omgivet av kraftigt trafikerad sjöfartstrafik i tre vädersträck. Allt detta belastar Skånes luftkvalité. Å andra sidan har Skåne mycket goda kollektivtrafikmöjligheter och ett väl utbyggt cykelbanenät. Miljö-övervakningen i Skåne syftar till att dokumentera och att kartlägga luftmiljön i länet samt ta fram underlag för bedömning av hälso- och miljöeffekter.

​​​Regionala delprogram

Marknära ozon, Ozonmätnätet i södra Sverige
Ozon har skadliga effekter på både människors hälsa och på vegetation. Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som drivs av ett antal länsstyrelser och luftvårdsförbund och ska ge en mer heltäckande bild över ozonbelastningen i bakrundsmiljön i södra Sverige. I Skåne län görs mätningar för närvarande på fyra lokaler: Vavihill (timbasis), Skillinge, Stjärneholm och Klintaskogen. Resultaten kommer att presenteras i en gemensam rapport och publiceras på Länsstyrelsens hemsida. Data lagras hos IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer om marknära ozon

Beräkningar av data från emissionsdatabasen (EDB) för utomhusluft
Med hjälp av data från den regionala emissionsdatabasen (utsläppsdatabas) analyseras luftkvalitet i ett större regionalt samhällsperspektiv. Till exempel studeras olika föroreningskällors betydelser för halter och olika regioners utsatthet. Resultaten kommer sammanställas i rapporter och publiceras på Länsstyrelsens hemsida. Den regionala emissionsdatabasen ägs av Skånes luftvårdsförbund och förvaltas av Malmö stads miljöförvaltning. Databasen korreleras och valideras ständigt med resultat från nya mätningar. Läs mer om emissionsdatabasen

Befolkningens exponering för luftföroreningar/ modelleringar i emissionsdatabasen (EDB)
Delprogrammet syftar till att utvärdera hälsoproblem kopplade till luftföroreningar.  Man kommer bl.a. att titta vidare på kopplingar mellan ozon och ohälsa. Undersökningarna görs av Arbets- och miljömedicin (AMM) på Lunds universitet. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport och publiceras på Länsstyrelsens hemsida. Arbets- och miljömedicin (AMM) på Lunds universitet 

Förtätning av miljöhälsenkäten
Vart fjärde år genomförs en nationell miljöhälsenkät för att beskriva vilken betydelse olika miljöfaktorer har för befolkningens hälsa. Skåne län förtätar denna enkät för att få ett bättre regionalt resultat. Resultatet ska ge en fingervisning om vilka hälsoproblem som är viktiga att jobba med i länet. Senaste enkäten skickades ut år 2015 och riktades till vuxna. Den nationella miljöhälsoenkäten genomförs av Institutionen för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och de har även de regionala enkätsvaren. De regionala enkätsvaren finns även på Arbets- och miljömedicin (AMM) på Lunds universitet. En regional miljöhälsorapport kommer att tas fram 2017.

Institutionen för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet

Arbets- och miljömedicin (AMM) på Lunds universitet 

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

 • Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd
 • Krondroppsnätet (deposition, markvattenkemi och lufthalter)
 • Marknära ozon
 • Metaller i luft och nederbörd inklusive kvicksilver
 • Metaller i mossa
 • Partiklar och sot i luft
 • Flyktiga organiska ämnen (VOC) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i luft
 • Organiska miljögifter i luft och nederbörd
 • Pesticider i luft och nederbörd
 • Cancerframkallande ämnen i tätortsluft
 • Urbanmätnätet luft
 • Mätningar av miljöföroreningar hos unga vuxna
 • Mätningar av tungmetaller i barn i Landskrona

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Luft

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI)​

Övrig miljöövervakning

Skånes Luftvårdsförbund: Skånes Luftvårdsförbund genomför fortlöpande övervakningar av luftkvalitet. Läs mer om Skånes Luftvårdsförbund.

Krondroppsnätet: Krondroppsnätet bedrivs på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket och företag. Inom ramen för detta utförs bland annat bakgrundsmätningar av luftkvalitet. Krondoppsnätets webbplats

Tungmetaller i stoft i Landskrona: Miljöförvaltningen i Landskrona har sedan 1988 utfört mätningar i kommunen i syfte att övervaka mängder och spridning av metaller i stoft. Provtagning av fallande stoft sker månadsvis och ungefär vart 5.e år utförs mätningar på svävande stoft. Man har också testodlingar som analyseras för tungmetaller. Läs mer på Landskrona stads hemsida.

Kommunal övervakning: Kommunerna följer upp luftkvalitet i tätorter till följd av krav i luftkvalitetsförordningen. Många kommuner genomför denna övervakning genom att delta i Urbanmätnätet. Urbanmätnätets webbplats.

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning