Miljöövervakning för Myllrande våtmarker

Under de senaste 150 åren har en stor del av Skånes våtmarker försvunnit, till största delen på grund av utdikning, rationalisering och mekanisering både av jord- och skogsbruk. Den tidigare trenden med allt färre och mindre våtmarker har dock vänts under senare år framför allt på grund av nyanläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet.

​​​​Regionala delprogram

Rikkärr
Rikkärren är påverkas starkt av de strukturförändringar som sker i jordbruk och skogsbruk och är därför viktiga att övervaka.  Övervakningen ska kunna följa Skånes rikkärr över tid när det gäller strukturer och artsammansättning som visar på om rikkärren i Skåne har gynnsam bevarandestatus eller inte. Inventeringen är tänkt att utföras under 2019-2020. Lagring av inventeringsdata sker på länsstyrelsen. Läs mer om de skånska rikkärren och Länsstyrelsens arbete med dessa

Under 2016 startade Länsstyrelsen och SGU även ett projekt där vi övervakar grundvattennivåerna i ett antal rikkärr.

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Våtmark

Övrig övervakning

Uppföljning inom skyddade områden: Våtmarker inom skyddade områden hanteras främst genom uppföljning av rikkärr och groddjur

Övervakning av groddjur biogeografisk uppföljning: Flera av Sveriges groddjur som ingår i habitatdirektivet har sina huvudförekomster i Skåne. Det finns därför ett nationellt ansvar för övervakning av groddjur i Skåne.

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"