Miljöövervakning för Levande skogar

Skåne skogslandskap kännetecknas av mycket ädellövskog och avsaknad av naturlig granskog. Det medför att vi i Skåne har ett stort nationellt ansvar för bland annat bokskogar, asksumpskogar och andra ädellövskogar. Dessa biotoper har många hotade och sällsynta arter av insekter, svampar och lavar.

​​​Regionala delprogram

Miljötillstånd i skogslandskapet
Ett samarbete mellan alla län i Sverige. Projektet syftar till att följa förändringar i skogslandskapet genom att återkommande göra sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringen kan ge svar på frågor som hur mycket skog det finns, hur mycket det finns av olika skogstyper samt hur mycket grova träd och död ved det finns. Rådata finns hos Statens Lantbruksuniversitet (SLU)

Rapporten "Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på riksskogstaxeringen" (2015)

Tidigare delprogram -epifytiska mossor och lavar
Inom förra programperioden inventerade  trädlevande lavar och mossor i värdefulla bokskogar. Övervakningen var ett samarbetsprojekt med Halland, Kronoberg och Blekinge och löpte fram till 2015. All inventeringsdata läggs in i artportalen. Nästa uppföljande inventering planeras till efter 2020. Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten här

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Markinventeringen (MI)

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Skog

Övrig miljöövervakning

Riksskogstaxeringen (RT): Riksskogstaxeringen utförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har som främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Riksskogstaxeringen har nära operativt samarbete med Markinventeringen, under den gemensamma beteckningen Riksinventeringen av skog – RIS. Mer information om Riksskogstaxeringens på SLU:s hemsida

Uppföljning av miljöhänsyn i ädellövskog: Uppföljning av miljöhänsyn i ädellövskog är ett utvecklingsprojekt inom Skogsstyrelsen Skånes distrikt. Målsättningen är att ta fram en metod för hur man kan följa upp miljöhänsyn i ädellövskog.

Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärde: Skogsstyrelsen genomför "Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden" med fokus på nyckelbiotoper.

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"