Miljöövervakning för Levande sjöar och vattendrag

Skåne är kraftigt urbaniserat med ett stort infrastrukturnät och hög befolkningstäthet. Trycket på sjöar och vattendrag är stort både ur ett friluftslivsperspektiv men också ur ett användar-perspektiv. Inom miljöövervakningen prioriteras bland annat att fortsätta med kemisk-fysikaliska analyser i sjöar och vattendrag. Flera av de ingående vattnen har kontinuerliga mätserier som idag är ca 30 år långa och har därför ett stort värde när det gäller att utvärdera förändringen över tiden i de skånska vattnen.

​​​Regionala delprogram

Stormusslor
Stormusslor är en mycket hotad artgrupp. Populationsminskning av stormusslor kan kopplas till eutrofiering och försurning av vattendragen, igenslammade bottnar och försvinnande av värdfiskar. Syftet med delprogrammet är att övervaka kända stormusselbestånd för att få en samlad helhetsbild av statusen, hotbilder och åtgärdsbehov. Insamlad data matas in i den nationella databasen Musselportalen. Musselportalens hemsida

Kiselalger i vattendrag
Analyser av kiselalger har visat sig kunna ge en bild av tillståndet i våra vattendrag. Till exempel kan man få information om surhetsgraden i vattnet, övergödning och förekomst av föroreningar. Målet med delprogrammet är att upprätta tidsserier för att detektera förändringar i kiselalgssamhället och i andelen deformerade skal.

Läs mer om kiselalger och ladda ner kvalitetssäkrad data.

Senaste rapporterna:

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2017

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2015

Vattenkvalitet i sjöar (Regionala referenssjöar)
Målet med delprogrammet är att upprätta tidsserier för att detektera eventuella kemiska och biologiska förändringar som beror av storskaliga förändringar i miljön som till exempel klimatförändringar eller ändrad deposition av luftföroreningar. Sjöarna som ingår i programmet är därför inte påverkade av någon lokal miljöstörning. Delprogrammet är en förtätning av mätningarna i de nationella trendsjöarna. Rådata kan hämtas på Svergies lantbruksuniversitets (SLU)

Vattenkvalitet i vattendrag (Regionala referensvattendrag) Att följa förändringar över tiden i representativa vattendrag som saknar direkt påverkan från utsläpp eller markanvändning. Att förtäta delprogrammet för nationella trendvattendrag. Delprogrammet omfattar kemisk-fysikaliska analyser. Programmet skiljer sig från det nationella programmet genom att kvicksilver (Hg) inte analyseras, däremot analyseras andra metaller (Cu, Zn,Cd, Pb, Cr, Ni, Co, As och V) vartannat år. Nytt denna period är att kiselalger kommer att analyseras vartannat år. Data kan hämtas på Svergies lantbruksuniversitets hemsida (SLU)

Skånska sjöar (Referenssjöar regional Skånska sjöar)
Syftet är att övervaka långsiktiga förändringar i relativt opåverkade skånska grunda slättsjöar, speciellt med avseende på eutrofiering. Resultaten används framför allt för att följa och beskriva näringsstatus och övergödningsproblematiken hos sjöar i Skånes jordbruksområden. Delprogrammet omfattar kemisk-fysikaliska analyser. På sikt är intentionen att utöka med biologiska analyser, i första hand växtplankton. Data kan hämtas på Svergies lantbruksuniversitets hemsida (SLU)

Fiskeundersökningar i Kävlingeån/Håstad mölla
Syftet med delprogrammet är att följa tillstånd och trender för nedströmsvandrande fisk (framförallt laxfiskar, både i form av utlekt fisk och smolt) antal och storlekssammansättning. Fällan ger bra underlag för utformningen av fiskevårdsåtgärder och fiskeföreskrifter. Data finns hos Länsstyrelsen.

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Trendstationer Vattendrag
  • Trendstationer Sjöar
  • Stormusslor

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Sötvatten

Övrig miljöövervakning

Statusklassning inom vattenförvaltningsarbetet: Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Läs mer om statusklassning och övervakning inom vattenförvaltningen

Biotopkarteringar: Både Länsstyrelsen och kommuner genomför biotopkarteringar i flera skånska vattendrag och några få sjöar. Biotopkarteringar handlar om att beskriva kvalitén på olika livsmiljöer (biotoper), i och kring vattendraget. Karteringarna av de skånska vattendragen används som underlag för att kunna bedöma vilka hot som finns och vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra livsmiljöer och vandringsförhållanden för vattenanknutna växter och djur. Resultaten från Länsstyrelsens biotopkartering finns här

Kalkeffektuppföljning: Skåne län har haft stora problem med försurning. Sedan slutet av 1970-talet har sjöar och vattendrag därför kalkats. Uppföljningen behövs som planeringsunderlag för kommande omkalkningsinsatser och för att kontrollera om uppsatta mål nås. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för kalkningsverksamheten, medan länsstyrelserna ansvarar för verksamheten på länsnivå. Läs mer om kalkning i Skåne

Samordnad recipientkontroll (SRK): Samordnad recipientkontroll förekommer inom 15 vattendragsförbund, vattenråd eller motsvarande i Skåne. Ett vattenvårdsförbund består av olika parter som gör utsläpp till ett visst vatten, mestadels större industrier och kommuner. Sammanlagt utförs regelbundna provtagningar på närmare 300 platser i sjöar och vattendrag, spridda över hela länet. Mätningar görs främst av närsalter och annan vattenkemi, men i varierande grad också av biologiska parametrar (t.ex. bottenfauna, kiselalger, provfisken) och tungmetaller i näckmossa eller sediment.

Övervakning enligt fiskevattendirektivet: I Skåne finns fem vatten som kontrolleras enligt fiskvattendirektivet: Ivösjön, Vombsjön, Ringsjön, Rönne å och Stensån. Läs mer om provresultaten

Fiskräknarstation i Nybroån/Köpingebro fd sockerbruk: 2013 slutfördes byggandet av en fiskräknarstation i Nybroåns nedre del.  Fiskräknaren har byggts och inansierats via Länsstyrelsen Skåne och för den löpande skötseln står Ystadsorten fiskevårds- och sportfiskeförening. Räknaren är uppkopplad via en hemsida på vilken man löpande kan följa vandringen och ta del av filmer från de fiskar som passerat upp eller ner. Läs mer om fiskräknarstationen och se filmer

ÅGP för hotade arter: För tillfället sker inventering av mal i Helge å-systemet som en uppföljning av de utplanteringsinsatser som skett där. Utförare är Kristianstads vattenrike och delfinansieringsker med medel från åtgärdsprogram för hotade arter. Några andra inventeringar som kan anses vara ett underlag till eller kunna bli miljöövervakning sker inte i nuläget.

Uppföljning inom skyddade områden
Uppföljning inom skyddade områden för vattenmiljöer i Skåne är planerat för stormusslor, makrofyter och hårklomossa

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"

En sammanställning och utvärdering av vattenkemiska och biologiska parametrar i ett urval av skånska sjöar