Miljöövervakning för Ingen övergödning

Större delen av Skånes sjöar, vattendrag och kust är starkt påverkat av övergödning. En bidragande orsak till detta är att ungefär hälften av Skånes areal utgörs av jordbruksmark
samt att det är ett tättbefolkat län med flera större tätorter, industrier, reningsverk, enskilda avlopp med mera. Övergödningen påverkar både förutsättningarna för den biologiska mångfalden liksom människornas möjlighet att allsidigt använda mark och vatten som resurs samt för friluftsliv och bad.

​​​Regionala delprogram

Typområden jordbruksmark
Syftet är att att kartlägga och kvantifiera odlingsåtgärdernas och klimatets betydelse för yt- och grundvattenkvaliteten. Delprogrammet ger kvantitativa data på läckage av näringsämnen till ytvatten och grundvatten och är underlag för modellberäkningar. Utvärderingen sker på nationell nivå. Data lagras på Statens Lantbruksuniversitet (SLU)

Ett flertal andra delprogram berör miljömålet Ingen Övergödning men finns beskrivna under andra miljökvalitetsmål:

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida. Följande nationell övervakning (inom programområdet Jordbruksmark) berör Skåne:

  • Observationsfält på åkermark
  • Typområden på jordbruksmark

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Jordbruksmark

Övrig miljöövervakning

Även vattenvårdsförbunden övervakar närsaltsbelastningen. Övervakning av vattenvårdsförbunden är beskrivna under programområde sötvatten och kust och hav.

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"