Miljöövervakning för Hav i balans samt levande kust och skärgård

Skåne har en lång kuststräcka en mycket varierad marin miljö. Kusten är attraktiv för en rad olika intressen och belastningen på havet är stor. Vattendragen transporterar stora mängder näringsämnen till havet vilket leder till övergödning med bland annat ovanligt stora algblomningar som följd. Från industrier, jord- och skogsbruk, våra samhällen, hamnar och olika mänskliga aktiviteter sker också utsläpp till havet av giftiga ämnen.

​Regionala delprogram

Alla de regionala delprogrammen är kompletteringar till de nationella programmen med utökade regionala provtagningar.

Hydrografi, kemi och plankton i havet, sydkusten
En komplettering av det nationella delprogrammet "Fria vattenmassan" med en provstation vid den östra delen av sydkusten (Abbekås). Syftet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar bättre kunna påvisa effekter av främst övergödning. Också syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs. Insamlad data lagras hos SMHI. 

Mjukbottenfauna i kust och hav
Delprogrammet ska bidra till att regionalt och lokalt visa kemiska och biologiska förändringar mellan år som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Insamlad data lagras hos SMHI.​

Kustfisk beståndsövervakning
Kustfiskövervakning pågår i områden där lokal mänsklig påverkan är obetydlig. Övervakningen ska kartlägga tillståndet hos fisksamhället och spegla naturliga variationer i bestånden samt fånga upp storskaliga förändringar. Resultatet förväntas fungera som referensområde i jämförelse med områden med påverkan. I Skåne sker kustfiskbeståndsbevakningen utanför Barsebäck och ingick tidigare som en del av recipientkontrollen för Barsebäcks kärnkraftverk. Data lagras hos SLU.​

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Fria vattenmassan​
  • Makrofauna mjukbotten
  • Integrerad kustfiskövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Kust och Hav

Övrig övervakning

Recipientkontroll genom Skånes kustvattenförbund: Det finns idag tre kustvattenvårdsförbund och en kustvattenkommitté längs Skånes kust som utför samordnad recipientkontroll. Läs mer om provpunkter inom kustvattenkontrollen

Övriga inventeringar: Länsstyrelsen har de senaste åren gjort ett antal marina undersökningar utanför ramen för miljöövervakningen. Tex har det gjorts botteninventering i sydöstra Kattegatt (2014), undersökningar av grunda bottnar i Hanöbukten (2015) och inventering av marint mikroskräp längs Skånes kust (2015). Läs mer om dessa och andra undersökningar här

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"

 INFOWEST - Informationscentralen för västerhavet

​Ger information om aktuella händelser och det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön på svenska västkusten. Sidan administreras av Länsstyrelsen i Västra Götaland men rör hela svenska västkusten ner till Skåne.

Informationscentralen för västerhavet