Miljöövervakning för Grundvatten av god kvalitet

Tillräckligt med grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för såväl ett ekosystem i balans som god hälsa. Skåne är ett tätbefolkat län med många tätorter, vägar och miljöfarliga verksamheter samt mycket jordbruksmark och stora grundvattenuttag. Miljöövervakningen visar tydligt att det skånska grundvattnet påverkas negativt.

​Regionala delprogram

Grundvattenövervakning
Delprogrammet behövs för att förbättra basdata i och med att det saknas tillräcklig kunskap om många grundvattenförekomster samt för att se förändringar över tid av grundvattenkvaliteten. Resultaten lagras regionalt på Länsstyrelsen i Skåne län och nationellt i databaserna VISS (VattenInformations System i Sverige) och DGV (Vattentäktsarkivet).

En utvärdering gjord på hittills insamlade data visar att det på många håll finns stora kvalitetsproblem i grundvatten. I en tredjedel av proven hittades bekämpningsmedel och ungefär 40 % av proven hade onaturligt höga nitrathalter. Däremot är det svårt att säga om halterna av olika ämne ökar eller minskar och provtagningen kommer därför följas upp under den här programperioden.

Bekämpningsmedel i skånska grundvatten 2016

Äldre rapport:

Grundkvalitet i Skåne län (2007-2010)

Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag
Delprogrammet kommer att resultera i det första regionala övervakningsnätet av grundvattennivåer i länet. Det kommer att öka kunskapen kring förändringar och tillstånd gällande grundvattennivåerna på olika platser samt förbättra underlaget för att kunna bedöma den  kvantitativa statusen av grundvattenförekomster. Datalagring sker främst av SGU men kommer även ske regionalt på Länsstyrelsen Skåne och nationellt i databasen VISS (VattenInformations System i Sverige).

Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk
Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten. Fokus kommer att ligga på tätortspåverkan. Resultaten lagras regionalt på Länsstyrelsen i Skåne län och nationellt i databaserna VISS (VattenInformations System i Sverige) och DGV​(Vattentäktsarkivet). Länsstyrelsen kommer även att göra en egen utvärdering. 

Miljögifter i grundvatten 2014-2015​

 

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Referensstationer i grundvatten

Information om den nationella miljöövervakningen av grundvatten

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"