Miljöövervakning för God bebyggd miljö

I nuläget sker ingen regional miljöövervakning inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. God bebyggd miljö anknyter dock till hälsa och säkerhet vilket gör att övervakningen av luftmiljön, gifter och annan hälsorelaterad övervakning blir särskilt relevant. Läs mer om detta under miljökvalitetsmålen Frisk Luft och en Giftfri miljö.