Miljöövervakning för Giftfri miljö

Kemikalieanvändningen i samhället är mycket stor och nya ämnen utvecklas och släpps ut på marknaden. Trots vissa grundläggande kunskapskrav i EU:s kemikalielagstiftning REACH, är kunskapsbristen stor vad gäller kemiska ämnens egenskaper och deras farlighet. Inom miljöövervakningen studerar vi vilka miljögifter som finns i miljön, i vilka halter och om halterna är farliga. Dessutom kan man följa om halterna av olika miljögifter ökar eller minskar över tid. Vi kan också följa upp effekten av insatta åtgärder för att minska spridningen av miljögifter.

​​​Regionala delprogram

Screening av miljögifter
Genom screening av miljögifter kartläggs förekomsten av nya potentiella miljögifter i miljön. Undersökningen kan ske vid ett eller ett par tillfällen för ett ämne för att se om ämnet finns i miljön och om människa och miljö påverkas. Målet för en screening är att fungera som ett tidigt varningssystem för nya miljögifter, där sedan ytterligare undersökningar kan behövas för att uppskatta ämnets källor och flöden. Screeningen ger också underlag för att avgöra om ett ämne ska tas med i regelbundna tidsserier. Data lagras på IVL Svenska miljöinstititet

Miljögifter regional screening
Syftet med delprogrammet är att fånga upp regionala miljöövervakningsbehov som dyker upp allteftersom. Undersökningar som kan komma att göras inom delprogrammet kan till exempel vara analys av miljögifter i fisk eller skarv, analys av miljögifter i dagvatten eller vid avloppsreningsverk.

Bekämpningsmedel i åar i jordbrukslandskapet
Syftet med delprogrammet är att undersöka omfattningen av problemet med bekämpningsmedel i ytvatten i jordbruksdominerade områden i Skåne. Delprogrammet bör också leda till en ökad medvetenhet vad gäller läckage av bekämpningsmedel och behovet av åtgärder för att minska läckaget. Data lagras i pesticiddatabasen hos Statens lantbruksuniversitet (SLU)

Rapporter:

Bekämpningsmedeli skånska vattendrag - Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016

Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag - Redovisning av resultatet från den nationella och regionala miljöövervakningen 2015​

Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag – regional miljöövervakning 2011​​

Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag – Resultat från den regionala miljöövervakningen 2010

Ett antal andra delprogram skulle kunna användas för att följa upp Giftfri miljö men finns beskrivna under andra miljökvalitetsmål:

​​Nationell miljöövervakning

Inom den nationella miljöövervakningen sker övervakning av miljögifter inom programområdet Jordbruksmark. I Skåne provtas bekämpningsmedel i ett typområde (Vemmenhög) samt i 2 stora skånska åar Skivarpsån och Vege å. SLU utför denna övervakning.

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Jordbruksmark

Övrig övervakning

Miljögifter och vattenförvaltningen:Inom Vattendirektivet (VD) arbetar man med statusklassificering och åtgärder för miljögifter kallade prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Läs mer om arbetet med miljögifter inom vattenförvaltningen

Recipientkontroll: Framför allt vattenvårdsförbund och vattenråd bedriver miljögiftsövervakning inom ramen för recipientkontrollprogram. 

Vägledning för övervakning av miljögifter

Länsstyrelsen tog under 2012 fram en vägledning för övervakning av miljögifter. Vägledningen är uppdelad i ett antal avsnitt som beskriver olika delmoment som är viktiga i arbetet för att ta fram operativa övervakningsprogram för miljögifter. Den ska vara en hjälp för att på rätt sätt provta väsentliga ämnen i de mest lämpade matriserna på relevanta platser. Läs mer och ladda ner vägledningen för övervakning av miljögifter

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"