Miljöövervakning för Ett rikt växt- och djurliv

Den regionala övervakningen av biologisk mångfald utgörs huvudsakligen av inventering av olika artgrupper. Den regionala övervakningen kommer att komplettera inventeringsverksamheter inom åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av skyddade områden och nationell biogeografisk uppföljning. På ideell basis finns flera viktiga större inventeringsprojekt i Skåne, som bidrar till den regionala övervakningen av biologisk mångfald.

Regionala delprogram

Häckande fåglar (Svensk fågeltaxering)
Svensk fågeltaxering finns sedan 1998 och visar trender för vanliga fågelarters populationer. Resultatet presenteras bland annat genom ett antal indikatorer, bland annat för jordbrukslandskapet, skog, våtmarker och klimatförändringar. Inventeringarna i jordbrukslandskap och skog är tillräckliga för analyser på regional nivå. Medel från den regionala miljöövervakning och ett samarbete med Skånes ornitologiska förening har lett till en bättre täckning när det gäller inventering. Utvärdering sker årligen och presenteras i en årsrapport som läggs ut på Svensk fågeltaxerings hemsida. Rådata lämnas ut på begäran. Svensk fågeltaxerings hemsida

Flyttfågel vid Falsterbo Fågelstation
Genom årlig ringmärkning av flyttande fåglar vid Falsterbo kan man få en bild över beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i tropikerna. Genom de långa studier som finns av flyttande fåglar vid Falsterbo, fås ett mått på trender över längre tid, som skulle kunna tolkas i termer av klimatförändring. Delprogrammet ger tidsserier som är standardiserade sedan 1980. Data lagras i databas på Falsterbo Fågelsstation och finns tillgänglig på deras hemsida. Rapporter kommer att tas fram år 2017 och 2019 och kommer att finnas tillgängliga på länsstyrelsens hemsida. Falsterbo fågelstation ​hemsida

Floraväkteri​​​
Floraväktarverksamheten är ett nationellt nätverk av ideella krafter som övervakar de mest hotade kärlväxtarterna i landet. Idag ansvarar Svensk botanisk förening för floraväkteriet och i Skåne bedrivs verksamheten genom Lunds botaniska förening (med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen). Floraväkteriet har en över 20-årig tradition i länet och därmed långa tidsserier för många arter. Data lagras​​ i artportalen. I slutet av programperioden ska det insamlade materialet analysera och utvärderas. Länk till artportalen

Under 2015 togs en rapport fram med sammanfattande resultat från floraväkteriet under åren 2009-2014. Övervakning av kärlväxter i Skåne under perioden 2009-2014

Dagfjärilar i ängs- och betesmarker
I takt med rationalisering av jord- och skogsbruk har dagfjärilar kraftigt minskat. Dagflygande fjärilar är en viktig del av den biologiska mångfalden och är idag en hotad insektsgrupp. De är också bra indikatorer på värdefulla naturmiljöer. De har visat sig känsliga för både ändrat betestryck, igenväxning och klimatförändringar. Den regionala dagfjärilsövervakningen förtätar den nationella miljöövervakning av dagfjärilar som görs av SLU på uppdrag av Jordbruksverket. Data lagras i artportalen. Finansieringen bygger delvis på ideellt arbete då budgeten är begränsad. Länk till artportalen

Exploatering av havsstränder
Övervakningen som är ny för programperioden ska följa förändringar i exploateringsgraden längs Skånes havsstränder. Detta ska underlätta regionala och nationella jämförelser av exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål. Inventeringen genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018.

Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag
Nytt delprogram från 2015. Strandområden längs sjöar och vattendrag är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. En ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och även de ekosystemtjänster som sjöar och vattendrag förser oss människor med. Det finns därför behov av att följa trender i exploateringsgrad. Programmet genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018.

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida. Följande nationell övervakning berör Skåne:

  • Sträckfågelräkning vid Falsterbo Fågelstation
  • Sjöfågelinventering
  • Svensk dagfjärilsövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Lanskap

Övrig miljöövervakning

Fågelväkteri: Genom Skånes Ornitologiska förening (SkOF) bedrivs en ideell övervakning av hotade fågelarter i regionen. Verksamheten bygger på att ideella krafter lämnar in uppgifter till föreningen som sammanställer tillståndet. Verksamheten påbörjades på försök 2001, men har i någon form bedrivits med oregelbundna intervaller sedan 1970-talet. Artväktare finns idag för ca 20 arter.

Mossinventering: Sedan 2007 och fram till 2028 pågår inventering av Skånes mossflora. Inventeringen sker med hjälp av ideella krafter som bland annat erbjuds utbildningar och inventeringsläger. Mer om projektet Skånes Mossor

Faunaväkteri: Sedan några år drivs nationellt faunaväkteri från Artdatabanken vid SLU som är en ideell övervakning av hotade djur. I Skåne sker samordningen genom Entomologiska Sällskapet i Lund.

Bli faunaväktare

Entomologiska Sällskapet i Lund

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper (ÅGP) Inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter genomförs inventeringar för de arter som omfattas av programmen, dels för att få en uppfattning om var och i vilken omfattning i landskapet de förekommer, dels för att kunna rikta de åtgärder som är nödvändiga för ett långsiktigt bevarande. Arternas utveckling följs sen upp efter det att åtgärderna genomförts.

Biogeografisk uppföljning:  Biogeografisk uppföljning är nationell övervakning med syfte att följa upp bevarandestatusen för arter och naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet (Natura 2000). Naturvårdsverket är den myndighet som har ansvaret.

Uppföljning av skyddad natur: Uppföljning inom skyddade områden har som syfte att följa upp de mål som finns i skötselplaner för naturreservat och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Länsstyrelsens program för uppföljning av natur och friluftsliv inom statligt skyddade områden(2012-2021)

Rovdjursinventering: Länsstyrelsen Skåne utför årligen inventering av förekommande stora rovdjur (främst lodjur och kungsörn, men även varg) Läs mer om rovdjuren och vårt arbete med dessa

Avslutade projekt

Projekt MILLORA - Miljö och Floraövervakning i Skåne: Under åren 1989 till 2006 genomförde Lunds botaniska förening en heltäckande inventering av Skånes kärlväxtflora. För att se om det skett förändringar i floran pågick en uppföljning av denna inventering under 2008 till 2014, projektet MILLORA - Miljö och Floraövervakning i Skåne. Mer information går att få på Lunds botaniska förenings hemsida

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"

Läs mer om ideell miljöövervakning och hur du kan bidra.

​Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner fynduppgifterna