Miljöövervakning för Begränsad klimatpåverkan

I det tätt befolkade Skåne blir effekterna av ett förändrat klimat tydligt kännbara för många människor. Kusterosionen drabbar områden med erosionskänslig mark, och Skåne tillhör där ett av Sveriges mest utsatta områden. Ett mildare klimat gör att jordbruksproduktionen kan öka, men kan också medföra användandet av nya bekämpningsmedel och ökad användning av gödselmedel. Klimatrelaterad miljöövervakning håller ännu på att utvecklas.

​Regionala delprogram

Svenska Fenologinätverket , Naturens kalender
Svenska fenologinätverket är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga. Syftet är att samla in data på växters respons på årtidsväxlingar tex lövsprickning, blomning och höstlövinträde. Genom att jämföra data från år till år samt med resultat från motsvarande undersökningar kring sekelskiftet 1900 får man kunskap om hur träd och kärlväxters växtsäsong förändras på grund av klimatpåverkan. Det regionala gemensamma delprogrammet kompletterar och bygger ut befintlig nationell fenologiövervakning. År 2020 planeras en rapport som utvärderar och analyserar resultaten för perioden. Naturens kalenders hemsida

Ett antal andra delprogram skulle kunna användas till klimatövervakning men finns beskrivna under andra miljökvalitetsmål:

Nationell miljöövervakning

Naturvårdsverkets miljöövervakning av klimatet är under uppbyggnad och är koncentrerad på övervakning i fjällen.

 

Läs mer ingående om miljöövervakningen i rapporten "Skånes miljöövervakning"

Läs mer om ideell miljöövervakning och hur du kan bidra