Miljöövervakning för Bara naturlig försurning

Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de ämnen som har störst betydelse för försurningen. Men trots att de totala utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider i Europa har minskat rejält under de senaste tjugo åren så har det endast lett till en långsam förbättring av Sveriges sjöar och vattendrag. Inhemsk sjöfart, ökat uttag av biomassa ur skogen och en ökad nederbörd med ett förändrat nederbördsmönster kan förväntas fortsätta driva försurningsprocessen framåt.

​​​Regionala delprogram

Vattenkvalitet i sjöar (Nationella omdrevssjöar)
Vattenkvalitet i sjöar är delvis en fortsättning på riksinventerings-programmet och omfattar provtagning av vattenkemi i 800 sjöar per år. Under en sexårsperiod tas prover i 800 sjöar, därefter börjar omdrevet om och de sjöar som provtagits första året provtas igen. Omdrevet omfattar därmed 4 800 sjöar. Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister. Resultaten kan räknas om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar som är större än 1 ha. Rådatan finns på Statens lantbruksuniversitets (SLU) hemsida

En sammanställning av data för ett urval av skånska sjöar finns här

Ett flertal andra delprogram berör miljömålet Bara naturlig försurning men finns beskrivna under andra miljökvalitetsmål:

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida, främst inom programområdet Sötvatten. En rad nationella delprogram som till exempel trendstationer för sjöar och vattendrag, flodmynningar, IKEU vattendrag referens, IKEU sjöar referens med flera ger kontinuerlig information från tidsserier som kan användas för att tolka försurningsstatus och förändring i okalkade vatten. IKEU-programmets övriga delprogram ger motsvarande information ifrån kalkade vatten.

Information om den nationella miljöövervakningen inom programområdet Sötvatten

 

En utförligare beskrivning av miljöövervakningen finns i rapporten "Skånes miljöövervakning"

 

En sammanställning och utvärdering av vattenkemiska och biologiska parametrar i ett urval av skånska sjöar