Skånes miljömål

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med åtgärdsprogrammet vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.
Begränsad klimatpåverkan Frisk Luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddade ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust Mullrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ej aktuellt för skåne - gå till nationella målet Ett rikt växt och djurliv

Olika mål ger riktning i arbetet

 • Generationsmålet är ett övergripande mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
 • Miljökvalitetsmålen (16 stycken, varav 15 gäller för Skåne) beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
 • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att i samarbete med skånska aktörer - bland annat Region Skåne, kommuner, ideella föreningar och näringsliv - arbeta för att miljömålen nås.

Skånes miljömål har vid flera tillfällen reviderats och aktualiserats, men sedan 2013 är Skånes mål samma som de nationella målen: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för "Storslagen fjällmiljö) och etappmålen. Skåne har därutöver ytterligare fyra regionala mål för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan".

Skriften Skånes miljömål 

De 16 miljökvalitetsmålen:

 Klicka på repsektive miljmål för mer information.

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö (berör ej Skåne) 
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Skånska miljömål har funnits sen 2003

De första skånska miljömålen

I slutet av 2003 beslutades den första versionen av Skåne miljömål och miljöhandlingsprogram – ett dokument som innehöll både mål och förslag på åtgärder. Beslutet hade föregåtts av flera års arbete, som involverat många olika skånska aktörer.

Ändringar, uppdateringar och nya mål 2007-2009

Under 2007 gjordes en mindre revidering av Skånes miljömål. Delmål ändrades, ströks och tillkom. Under 2008 fortsatte processen genom en aktualisering av åtgärderna i Skånes miljöhandlingsprogram.

För miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv (som tillkom senare än övriga miljökvalitetsmål) beslutades delmål 2008 och åtgärder 2009. Under 2009 beslutade Länsstyrelsen Skåne om nya delmål under Begränsad klimatpåverkan. 

Förändringar i miljömålssystemet och regional anpassning under 2010 och framåt

Riksdagen beslutade i juni 2010 om förändringar i miljömålssystemet i enlighet med förslagen i propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete” (proposition 2009/10:155).

Bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen har ändrats. Ett miljökvalitetsmål kan nu bedömas som möjligt att nå om antingen det tillstånd i miljön som målet uttrycker kan nås eller tillräckliga åtgärder är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation.

Delmålen har utgått och ersätts med etappmål som i större utsträckning är målövergripande och beskriver de förändringar som behöver ske i samhället för att vi ska nå miljökvalitetsmålen.

En parlamentariskt sammansatt miljömålsberedning har tillsatts. Beredningens övergripande uppdrag är att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. De första förslagen på nya etappmål kom under våren 2011.

Läs mer om förändringarna regeringens webbplats.

I juni 2013 beslutade Länsstyrelsen att de nya nationella målen: (generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen) även skulle gälla som regionala mål. Skåne har därutöver ytterligare fyra regionala mål för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan".

Åtgärdsprogram

En ambition med förändringarna i miljömålssystemet är att arbetet ska bli mer åtgärdsinriktat. 2012 fastställdes ett åtgärdsprogram för perioden 2012-2016. Det har nu ersatts av ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2016-2020.

Mer om åtgärder

 

 

Aktuell version av Skånes miljömål

Skånes miljömål

Beslut om regionala miljömål 2013-06-27

Sammanställning av regionala miljömål

Slutbedömningar av delmål som ströks juni 2013

Du hittar också aktuella uppgifter under respektive miljökvalitetsmål.