God bebyggd miljö 

Skåne är ett transitlän som utvecklas snabbt vilket leder till ökad miljöbelastning i form av ökad trafik och markutnyttjande, särskilt i västra delen av länet. Detta ställer stora krav på en hållbar samhällsplanering med helhetsbild och kunskap om hur olika aspekter samverkar och påverkar varandra.

Miljökvalitetsmålet

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Precisering av miljökvalitetsmålet

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att:

  • en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
  • städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,
  • infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,
  • kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,
  • det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,
  • det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
  • den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
  • människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,
  • användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används, och
  • avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Kontakta oss

Elisabet Weber
Enheten för samhällsplanering
Elisabet punkt Weber snabela lansstyrelsen punkt se¤Elisabet punkt Weber snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241689
076-8400259

God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar

Uppföljning och åtgärder

Når vi målet?

Åtgärder

Skånes måluppföljning på Miljömålsportalen

 

Mer om arbetet samt projekt och rapporter

Projekt/rapport: Mångfunktionella ytor

Projekt/rapport: I blandstaden

Projekt/rapport: Miljömålen i detaljplaneringen

Länsstyrelsens arbete med kommunikationer

Länsstyrelsens arbete med energifrågor

Läs gärna mer om klimatanpassning.