Ett rikt odlingslandskap

Redan för 6 000 år sedan började marken odlas i Skåne. I det skånska slättlandskapet bedrivs ett högintensivt jordbruk. Genom specialisering och rationalisering har fornlämningar, märgelgravar, diken, pilevallar och andra så kallade småbiotoper odlats bort.

I mellanbygden har många naturbetesmarker vuxit igen eller planterats med skog. Hävden av slåttermarker har minskat drastiskt. Skogsbygdens småskaliga odling och djurhållning har i dag nästan försvunnit på vissa håll.

Vilda växter och djur drabbas av förändringarna i jordbruket. Många kulturväxter, lantsorter och lantraser har egenskaper som gått förlorade i de konventionella växtsorterna och husdjuren, men som är viktiga att bevara.

Genom att öka förutsättningarna för ett miljöanpassat lantbruk kommer möjligheterna att behålla landsbygdens natur- och kulturmiljövärden att förbättras.

Miljökvalitetsmålet

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Precisering av miljökvalitetsmålet

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap preciseras så att med målet avses att:

 • åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,
 • jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas,
 • odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,
 • odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,
 • naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,
 • husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade,
 • hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig,
 • främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden,
 • genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,
 • biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,
 • kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och
 • odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor.

Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar

 

Uppföljning och åtgärder

Når vi målet?

Åtgärder

Skånes måluppföljning på Miljömålsportalen