Begränsad klimatpåverkan 

Ändrat klimat, ändrade förutsättningar för jord- och skogsbruk, höjning av havsytan och fler översvämningar. Det kan bli följderna av utsläpp av så kallade växthusgaser. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) kan det bli 1,5–4,5 °C varmare de närmaste hundra åren.

Koldioxid är den viktigaste av de växthusgaser som kommer från mänskliga aktiviteter. Trafiken står för nästan hälften av de skånska koldioxidutsläppen, ungefär en fjärdedel kommer från energisektorn och en fjärdedel från industrin.

Mer om Länsstyrelsens arbete med klimat- och energifrågorbiogasvindkraft och klimatanpassning.

Miljökvalitetsmålet

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Precisering av miljökvalitetsmålet

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan preciseras så att med målet avses att:

  • Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål, och
  • Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppm koldioxidekvivalenter).

Etappmål

Utsläpp av växthusgaser till år 2020

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Delmål för Skåne

Utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de växthusgaser som ingår i EU:s klimatbeslut. Upptag och utsläpp till och från skogsbruk eller annan markanvändning ingår inte i målet.

Effektivare energianvändning. Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.

Förnybar el. Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002.

Biogas. Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Transporter. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007.

Kontakta oss

Åsa Skillius
Klimat- och energistrateg
Miljöstrategiska enheten
asa punkt Skillius snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Skillius snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241633
070-5509894

Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar

Uppföljning och åtgärder

Når vi målet?

Åtgärder

Skånes måluppföljning på Miljömålsportalen

Mer om arbetet

Länsstyrelsens arbete med klimat- och energifrågor

Länsstyrelsens arbete med kommunikationer

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter