Processen: så tog vi fram skånska åtgärder för miljömålen 

Under 2011-2012 tog Länsstyrelsen, i samverkan med andra skånska aktörer, fram nya skånska åtgärder för att nå miljömålen. Beslut om nytt regionalt åtgärdsprogram togs i början av oktober 2012.

Under 2015-2016 reviderades programmet inför den nya programperioden 2016-2020.

Logga för nya skånska åtgärder för miljömålen

Nya åtgärder med avstamp i det som redan görs

Mycket bra miljöarbete genomförs i Skåne. När vi tog fram ett nytt åtgärdsprogram var det viktigt att inte försöka uppfinna hjulet igen. Åtgärderna i programmet skulle framför allt handla om konkreta utvecklingsinsatser som krävs för att förbättra miljötillståndet i Skåne. Syftet var att öka effektivitet och synergi i miljöarbetet. Samtidigt ville vi med ett program peka ut nya åtgärder inom viktiga områden där det idag görs för lite.

Viktiga befintliga underlag användes

I arbetet med att ta fram nya åtgärder utgick vi till stor del från program och strategier som redan fanns. Några exempel är Klimat- och energistrategin för Skåne, Klimatsamverkan Skånes åtgärdsplan, Regionala utvecklingsprogrammet, Region Skånes miljöstrategiska program och kommunernas miljöprogram. Vi använde oss också av miljökvalitetsmålens preciseringar från Naturvårdsverket och regeringens prioriterade områden för miljöpolitiken (klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och havsmiljö).

Under 2011 togs nulägesbeskrivningar för Skåne fram (se till höger).

Kontakta oss

Susanne Dahlberg
Miljö- och vattenstrategiska enheten
Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241287
073-3998449
Tommy Persson
Miljöstrategiska enheten
tommy punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se¤tommy punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241584

Nulägesbeskrivningar

Under 2011 tog de strategiska grupperna inom projektet Skånska åtgärder för miljömålen fram nulägesbeskrivningar för respektive område. Nulägesbeskrivningarna användes som underlag i arbetet med att ta fram nya åtgärder.

Biologisk mångfald

Giftfri miljö

Vatten

Klimat och luft