Arbeta med åtgärder

Arbetet för att uppnå miljömålen görs på flera fronter, av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra kraftansträngningar krävs att vi samarbetar och Länsstyrelsen Skåne har en samordnande roll i detta arbete. Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram som pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet i länet.

​​Åtgärdsprogrammet "Skånska åtgärder för miljömålen"

Det nya åtgärdsprogrammet innehåller 77 prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer fram till och med år 2020, för att förbättra förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen i länet.

Följande kriterier har varit utgångspunkt vid framtagande av åtgärderna i programmet:

  • Åtgärden ska beskriva en utvecklingsinsats inom pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv.
  • Åtgärden ska kunna genomföras av en aktör som är verksam i länet.
  • Samverkan mellan olika aktörer i länet är viktig för genomförandet av åtgärden.
  • Åtgärden ska vara möjlig att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2012–2016.

Åtgärderna redovisas tillsammans med de utmaningar vi ser för miljöarbetet i Skåne. För respektive åtgärd framgår huvudaktör och medaktör för genomförandet.

Generellt gäller att åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2016-2020.

Läs programmet:  Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020

Många viktiga aktörer för att genomföra åtgärderna

Åtgärderna riktar sig till olika aktörer i arbetet med att nå de skånska miljömålen. För genomförandet av programmet krävs samverkan mellan ansvariga aktörer. Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna ska utföras och i vilken omfattning detta ska ske.

Här kan du se åtgärderna uppdelade på respektive aktör

Här kan du se åtgärderna uppdelade på respektive miljömål

Remissvar​

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 var ute på remiss innan beslut om åtgärdsprogrammet fattades. Vi har sa​mmanställt remissvaren. 

Sammanställning av remissvar Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020