Miljömål 

Barn i vattenpöl
Miljömålen ska nås inom en generation Foto: Roza Czulowska

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen.

Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Av ovanstående mål är Storslagen fjällmiljö inte relevant för Skåne.

Nyheter

Kontakta oss

Susanne Dahlberg
Miljö- och vattenstrategiska enheten
Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Dahlberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241287
073-3998449
Susanne Åberg
Miljöstrategiska enheten
Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241708
070-5509275

Hitta oss på facebook

Följ oss på twitter!

Alla sexton miljömål. Illustration: Tobias Flygar 
 Illustrationer: Tobias Flygar