Mål för klimat och energi

År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Inom EU är målsättningen en utsläppsminskning på 80 procent till samma år. En omställning av energisystemet är nödvändig för att kunna nå målen.  Länsstyrelsen har tagit fram fem regionala klimat- och energimål:
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar.

1. Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än 1990.

2. Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.

3. Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002

4. Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020

5. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007

Läs mer under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.