Projekt: Uthålliga kommuner i Skåne 2020

I projektet "Uthålliga kommuner" vill vi öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen.

Under drygt tre år (2016-2019) kommer Länsstyrelsen Skåne genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” lägga extra fokus på frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen. Målet med projektet är att öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen, för att på sikt bidra till att Sverige uppnår de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050.

Detta åstadkommer vi bland annat genom att inspirera och skapa ett ökat engagemang för frågorna genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet (kommunernas politiker och tjänstemän) som näringsliv och enskilda individer.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne inom

Kick-off och seminarieserie under 2017

Under 2017 kommer vi inom projektet genomföra en kick-off samt en seminarieserie som riktar sig till Skånes kommuner och berörda aktörer. Följande teman med preliminära datum återstår:

31 augusti: Hållbar infrastruktur och hållbart resande
26 oktober: Hållbar energiproduktion- och distribution

Du hittar presenationerna från kick offen samt det första seminariet med tema hållbar bebyggelsestruktur och byggande nedan.

Program och presentationer från kick-offen den 27 april 2017

Inbjudan och program - Kick off uthålliga kommuner 2020.pdf

PPT Uthålliga kommuner i Skåne - Kick off 170427 - WEBBEN.pdf

Markku Rummukainen - Vårt klimat och klimatpåverkan - 170427.pdf

Svante Axelsson - Fossilfritt Sverige - 170427.pdf

Ulf Ranhagen - Uthålliga regioner och kommuner - 170427.pdf

Ulricehamns kommun - Uthålligkommun - 170427.pdf

Borås kommun Strategisk energiplanering i Borås stad.pdf

Växjö kommun - Klimat i planering HJ.pdf

Ulf Boman Kairos Future - Urban Sprawl to Green Denisty - 170427.pdf

Program och presentationer från seminariet den 16 juni 2017

 Inbjudan och program seminarium TEMA 1.pdf

Program, projektbeskrivning, åtgärdsdiskussion.pdf

Alexander Ståhle, SpaceScape.pdf

Inger Sellers och Jesper Borgström, Region Skåne.pdf

Mats Rönnbo och Sofie Jonsson, Activity based city.pdf

Thomas Sundén, Sustainable innovation.pdf

Karolina Brick, Riksbyggen.pdf

Jens Gille, Helsingborgs stad.pdf

Program och presentationer från seminariet den 31 augusti 2017

Anders Wretstrand, Styrmedel.pdf

Andreas Röhl, It is not about the bike.pdf

Anna Andersson, Kommunexempel Lund Brunnshög.pdf

Anne-Lie Mårtensson, Planera klimatsmart.pdf

Britt Karlsson Green, GREAT.pdf

Elin Sandberg, Stadsmiljöavtal.pdf

Jakob Lagerkrantz, Glöm inte beteendet.pdf

Johan Kerttu, Tankar om parkering.pdf

Jonas Hedlund, Cykla i Skåne.pdf

S Petterson och M Wester, Kommunexempel Helsingborg.pdf

Sandra Johanne Selander, Klimatklivet.pdf

Stina Westlin, Dagens program och projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020.pdf

Enkät till Skånes kommuner våren 2017

Under projektets gång kommer vi att genomföra två enkätundersökningar som riktar sig till Skånes 33 kommuner. Den första undersökningen genomfördes under våren 2017 och ytterligare en uppföljande enkätundersökning genomförs under våren 2019. Enkätfrågorna kommer i stora drag vara desamma vid båda tillfällena för att kunna se om det har skett en utveckling inom klimat- och energiområdet i kommunernas fysiska planering.

 Uthålliga kommuner i Skåne 2020 - Enkät 2017 - SLUTLIG.xlsx.pdf.

Har du frågor kring projektet eller dess aktiviteter kontakta projektledare Kristina Westlin, kristina.westlin@lansstyrelsen.se.