Klimat- och energistrategi för Skåne

Minskad klimatpåverkan och omställning till ett förnybart energisystem är stora utmaningar för en hållbar utveckling. Länsstyrelsen har i dialog med skånska aktörer tagit fram en Klimat- och energistrategi för Skåne.
Collage om klimat

2018-01-09: Förslag på ny klimat- och energistrategi för ett klimatneutralt och fossilfritt Skåne ute på remiss

Länsstyrelsen Skåne har i samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram ett förslag till regional klimat- och energistrategi under år 2017. Strategin innehåller förslag till nya regionala mål och åtgärder för klimat- och energiarbetet i länet fram till år 2030, och ska ersätta den nuvarande regionala klimat- och energistrategin. Arbetet har bedrivits inom Klimatsamverkan Skåne som är en samarbetsplattform för ett effektivare klimatarbete i Skåne. Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå Skånes klimatmål. Strategin ska kunna användas av alla berörda lokala och regionala aktörer i Skåne och samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av de ambitioner som finns för länets utveckling inom klimat- och energiområdet.

Förslaget till klimat- och energistrategi för Skåne är nu ute på en bred remiss fram till den 15 mars. Alla är välkomna att lämna synpunkter på föreslagna mål, prioriterade områden och åtgärder samt förslag till aktörer. Synpunkter och förslag skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 420-35247-2017 och kontaktperson Tommy Persson. Den nya klimat- och energistrategin ska beslutas till sommaren 2018.

Remissversion av ny Klimat- och energistrategi

Pressmeddelande om remiss av Klimat- och energistrategi

Missivbrev som följde med remissen

Sändlista (lista över dem vi skickat remissen till)

Powerpoint som presenterar förslaget till ny klimat- och energistrategi

Den 8 mars hölls ett webbinarium där förslaget presenterades. Du kan se inspelningen från webbinariet och titta på presentationen:

Inspelning från webbinariet

Presentation från seminariet

Aktuell Klimat- och energistrategi från 2013 gäller tills den nya är beslutad 

Den nu gällande Klimat- och energistrategin togs fram 2008 och uppdaterades 2013. Klimat- och energistrategin har identifierat Skånes unika förutsättningar till att minska klimatutsläppen och ställa om energisystemet. Strategin pekar ut tolv åtgärdsområden med stor potential. För respektive område redovisas situationen i Skåne, potential, styrmedel och åtgärder.

Klimat- och energistrategi 2013 webbversion

Klimat- och energistrategi 2013 utskriftsversion