Länsstyrelsens strategiska klimat- och energiarbete 

Mycket är på gång inom det strategiska klimat- och energiarbetet i Skåne. Nya regionala klimatmål har tagits fram, Klimatsamverkan Skåne har bildats och Skåne har utsetts till pilotlän för grön utveckling.

Logga för Klimat- och energiarbetet

Rätt energi - mindre energi

Klimatproblemen beror i grunden på människans utsläpp av ämnen som håller kvar mer av solens värme i atmosfären - så kallade växthusgaser. Till stor del handlar det om att förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) ger utsläpp av koldioxid.

Mycket av arbetet med att minska människans påverkan på miljön handlar därför om att minska användningen av fossila bränslen. Åtgärderna handlar bland annat om:

  • Produktion av energi på ett förnybart och hållbart sätt. Syftet är att energiproduktionen inte ska leda till utsläpp av växthusgaser.
  • Minskad användning av energi. Syftet är att vi inte ska behöva producera så mycket energi och att den förnybara energi som produceras ska räcka längre.
  • Minskad användning av fossila bränslen.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Energibalans för Skåne är en kartläggning av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Målet med arbetet är att begränsa klimatpåverkan. Under 2009 tog Länsstyrelsen fram nya skånska klimatmål. De beslutade målen och underlag till målnivåerna presenteras i rapporten Klimatmål för Skåne.  

Läs mer om miljömålet.

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, för att göra det skånska klimatarbetet effektivare.

Pilotlänsarbetet

Länsstyrelsen i Skåne län har utsetts till pilotlän för grön utveckling. Det innebär att vi ska arbeta aktivt med att stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och energiomställning.

Inventering av det skånska klimat- och energiarbetet

Energikontoret Skåne har på uppdrag av Länsstyrelsen gjort en inventering av hur situationen ser ut för Skånes kommuner beträffande klimatstrategier och energiplaner. I rapporten presenteras även vilka samarbetsorganisationer som verkar inom kimat- och energiområden samt vilka skånska kommuner som deltar i dessa.

Kompetensutveckling för hållbar energiplanering

Kontakta oss

Hanna Savola
Klimat- och energistrateg
Miljö- och vattenstrategiska enheten
hanna punkt savola snabela lansstyrelsen punkt se¤hanna punkt savola snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241624
076-8007558

Klimatutbildningsbidrag

Klimatsamverkan Skåne (där Länsstyrelsen Skåne ingår) delar ut klimatutbildningsbidrag till skolor och föreningar.

Mer om klimatutbildningsbidraget

Mer om 100% fossilbränslefritt 2020Länsstyrelsen ska vara 100% fossilbränslefri 2020.

Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig på klimatsamverkanskane.se

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter

Logga för Klimatsamverkan Skåne