Publikationer

Såväl i världen som inom Sveriges gränser kommer effekterna av ett förändrat klimat att se olika ut. Särskilt påtagligt för Skåne med sin långa kuststräcka och stora låglänta landområden, är problem som hänger samman med stigande havsnivåer. Även andra problem, som översvämningar i samband med ökad nederbörd och effekter av värmeböljor, kommer att påverka oss.

 

Publikationer från Länsstyrelsen Skåne

 

 bild rapport.JPG

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet Länsstyrelsen Skåne (2018)  

 Publikationsomslag.

Användarguide till karttjänsten vatten och klimat Länsstyrelsen Skåne (2017)

Karttjänsten Vatten och klimat (öppnas bäst i Google Chrome)

 

Länsstyrelsen Skåne Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 – Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle. Länsstyrelsen Skåne (2014)

 

Har du råd att ligga lågt? Länsstyrelsen Skåne (2014)

 

Handbok för klimatanpassad vattenplanering. Länsstyrelsen Skåne (2012)

 

Klimatanalys för Skåne län. SMHI (2012)

 

Klimatanpassningsatlas för Skåne. Länsstyrelsen Skåne (2011)

 

Skånes dricksvattenförsörjning – Kan riksintresseinstrumentet skydda anläggningar och vatten?  Länsstyrelsen Skåne (2013)

 

Kristianstadslätten klimatsimulering. Länsstyrelsen (2013)

 

 

Hemsidor, publikationer från andra aktörer

Övergripande
>
Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringarna.Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.
> Boverket om klimatanpassning. Boverket (Hemsida)
> Naturolycksdatabasen. MSB (Hemsida)

Erosion

> Kartläggning av stranderosion   
> Ansvar vid naturolycka. Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2009 (Rapport)
> Projekt Skånestrand. SGU (Hemsida)
> Stranderosion. SGI (Hemsida)

Översvämning
>
Översiktlig översvämningskartering. MSB (Hemsida)
> Översvämningsdirektivet. MSB (Hemsida)
> Dikningsföretag på karta (Digital karttjänst)
> Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. MSB (Hemsida) 

> Karttjänst "Vatten och Klimat" samt användarguide.

> Scenario skyfall. Händelsescenario för Risk- och sårbarhetsanalys Skyfall i nutid och framtid. MSB 2011 (Rapport)

Grön- och blåstruktur och hälsa
>
Mångfunktionella ytor. Boverket (2010)
> Låt staden grönska! Politikerskrift. Boverket (2011)

Höga temperaturer och hälsoeffekter
>
Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne - Ett pilotprojekt på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne (2014)
> Information och checklistor vid värmebölja/höga temperaturer för kommunens vård- och omsorg samt primärvården i Region Skåne (2014)
> Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan – En kunskapsöversikt med förslag på åtgärder. (2015)
> Effekter av hög temperatur. Krisinformation (Hemsida)
> Effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige Redovisning av ett regeringsuppdrag. Socialstyrelsen (2011)
> Scenario värmebölja. Händelsescenario för Risk- och sårbarhetsanalys Värmebölja i nutid och framtid. MSB (2011)
> Temperatur inomhus. Socialstyrelsen (2005)

Areella näringar
>
Jordbruksverkets rapporter om klimatförändringarna (Hemsida)
> Hushållningssällskapets projekt Gradvis (Hemsida)
> SLU - Framtidsanalys av svenskt jordbruk FANAN (Hemsida)
> Klimatförändringars effekt på biologisk mångfald i odlingslandskapets gräsmarker. Jordbruksverket (2010)

Kulturmiljö
>
Klimat och miljö. Riksantikvarieämbetet (Hemsida)

> Klimatanpassning och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Riksantikvarieämbetet (Hemsida)
> Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Riksantikvarieämbetet (Hemsida)

Skoglig näring
>
Skogsstyrelsens information om klimatförändringar (Hemsida)
> Klimatanpassa ditt skogsbruk. Skogsstyrelsen (Hemsida)    

RSA och klimatanpassning

> Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. MSB (2015)
> Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning. MSB 2011 (Hemsida)

 Klimatanpassning i Europa
> Klimatanpassningsportalen  (Sverige)
> Klimatilpasning (Danmark)
> Klimatilpasning (Norge)
> UKCIP (Storbritannien)

 

 

                                    

   

                        

                                                                 

 

SMHI Väder Skånes framtida klimat Bebyggelse Infrastruktur Hav Ras, skred och Erosion Dricksvatten och VA-system Areella näringar Natur Kulturmiljö Hälsa Turism