Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014

Länsstyrelsen fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning.  

”Länssty­relserna ska sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsar­bete som sker på kommunal nivå. Utgångspunkt för arbetet bör vara bedömningar om sårbarhet för klimatförändringar och behov av klimatanpassning. Länsstyrelserna ska sedan efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpass­ningsarbetet. Uppdraget ska delrapporteras senast den 1 oktober 2013 samt slutrappor­teras till Regeringskansliet senast den 30 juni 2014.”

Handlingsplanen ska vara vägledande för kommande lokalt och regionalt arbete med klimatanpassning och innehåller en nulägesanalys och förslag på insatser. Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Insatserna är frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg mot ett robustare samhälle.  

Länsstyrelsen har i oktober 2013 avlagt en delrapportering av uppdraget i form av en lägesanalys utifrån tidigare utfört arbete inom klimatanpassningsområdet. Här redogjordes även för vad handlingsplanen ska komma att innehålla, tillvägagångssätt för genomförandet samt hur upplägget kommer att se ut. Den andra delen utgör en regional handlingsplan med prioriterade insatser som samråtts om med berörda aktörer. Denna del slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.  

Missivet och en digital högupplöst version av handlingsplanen och dess bilagor går att hitta här genom att klicka på bilderna:  

Missiv till Regional handlingsplan för klimatanpassning

Huvuddokument: Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 – Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle

Bilaga 1: Indikatoranalys över gällande detaljplaner längs med Skånes kust som innehåller fastigheter med obebyggd tomtmark inom + 1,5 m.ö.h och + 3 m.ö.h.

Bilaga 2:  Analys av befintliga bostadshus och kyrkor under + 1, 5 m.ö.h. och + 3 m.ö.h. längs med Skånes kust

 

Bilaga 3: Analys av fastigheter med miljöfarlig verksamhet samt fastigheter med förorenade områden som berörs av + 1, 5 m.ö.h. och + 3 m.ö.h. längs med Skånes kust

Bilaga 4: Samrådsredogörelse över remiss (remisstid 1 april-23 maj 2014)

Bilaga 5: Inkomna remissvar från skånska kommuner (20 av 33): Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga

Bilaga 6: Inkomna remissvar från regionala aktörer: Kommunförbundet Skåne, LRF Skåne, Länsförsäkringar Skåne, NSVA, Region Skåne, Sydvatten AB, VA SYD

Bilaga 7: Inkomna remissvar från statliga myndigheter: SGI, SGU, Skogsstyrelsen, Trafikverket