Anpassning till ett förändrat klimat

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Anpassning till förändrat klimat

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter.

Arbete för utsläppsminskningar

Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Därför hänger klimatanpassningsarbetet ihop med arbetet för utsläppsminskningar.

Länsstyrelsen Skåne har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå.

Nytt att läsa om klimatanpassning

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Delbetänkande om dricksvatten SOU 2015:51 Dricksvattenutredningen har i ett delbetänkande lämnat en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. 

Läs delbetänkandet i dricksvattenutredningen här.

Nytt webbaserat stöd för klimatanpassad skog

Skogsstyrelsens nya informationsmaterial innehåller fakta och stöd kring klimatanpassad skogsskötsel. Filmer visar på risker för skogen och vad som kan göras för att minska skadorna och anpassa skötseln. Ett webbaserat stöd ger allmänna råd till enskilda skogsbrukare och en ny bok beskriver utmaningarna.

Läs mer om webbaserat stöd för klimatanpassad skog här.

Ny MSB-rapport om RSA och klimatanpassning

Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att införliva klimatanpassningsfrågor.

Du hittar rapporten om RSA och klimatanpassning här.

Söka EU-medel för klimatanpassning

SMHI har tagit fram en ny vägledning för att enklare hitta EU-finansiering för klimatanpassningsarbete. Vägledningen guidar dig genom de större EU-programmen: Programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, miljöfonderna Life samt de regionala strukturfonderna.

Vägledningen för att söka EU-medel för klimatanpassning.

SMHI har lämnat underlag till kontrollstation 2015

Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en  i Sverige. Rapporten lämnades över till klimat- och miljöminister Åsa Romson den 4 mars 2015.

Se rapporten med färdplan för klimatanpassningen.

Annan information

Klimatsamverkan Skånes rapport "Klimatsäkrat Skåne"

Rapporten ger en regional analys av det vetenskapliga kunskapsläget ur ett brett samhällsperspektiv.  

Översvämningsrisker - erfarenhetsutbyte och lärande

Reserapport från studieresa till Nederländerna och Tyskland September 2013

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014

Länsstyrelsen Skåne fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare (ENG) gällande påverkan, klimatanpassning och sårbarhet.

"Har du råd att ligga lågt?"

 

 

 

 

 

 Aktuellt

 Konferens Klimatanpassning Sverige 2015
- Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?
3 september 2015 i Stockholm kl. 8.00-17.00
Mer detaljerat program finns här.

Kostnadsfri grundkurs om klimat och klimatanpassning 
13-14 oktober 2015 i Norrköping
Kursen arrangeras på SMHI i Norrköping den 13-14 oktober 2015 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Kursen vänder sig främst till politiker och tjänstemän på kommuner, verksamhetsansvariga för vård- och omsorg och nya klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser. Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Mer detaljerat program finns här.

Forum för klimat och kulturarv
-Hur påverkas kulturarvet och hur förebygger vi effekterna
21–22 oktober 2015 i Uppsala
Forum kommer behandla frågor som; Vad innebär ökad nederbörd, mer vegetation och högre temperatur för kulturmiljöer och kulturarv? Vilka effekter kan vi förväntas oss? Hur kan vi förbereda oss för detta? Vad är det som hotas? Har vi råd att inte agera? Vad ska vi göra för att förebygga skador? Mer detaljerat program finns här.