Anpassning till ett förändrat klimat

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Anpassning till förändrat klimat

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter.

Arbete för utsläppsminskningar

Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Därför hänger klimatanpassningsarbetet ihop med arbetet för utsläppsminskningar.

Länsstyrelsen Skåne har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå.

Nytt att läsa om klimatanpassning

Beviljade medel för klimatanpassning 2017

Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner har tilldelats medel från SMHI för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning. Länsstyrelsen Skåne har fått medel för framtagande av Verktyg för sandvolym och erosionskänslighet. Arbetet pågår till slutet av 2017. SGI och SGU ingår i referensgrupp tillsammans med ett par skånska kustkommuner. Läs mer om vilka som beviljats medel här.

Kartunderlag om ras, skred och erosion - med uppdaterat innehåll

Karttjänsten är en samordning av fem myndigheters kartunderlag. Underlag från Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) är samlad under en och samma kartjänst och dithörande vägledning. Läs mer här.

Ny karttjänst identifierar översvämningsområden

Karttjänsten Vatten och Klimat ger ny kunskap för att hitta områden i Skåne med översvämningsproblematik eller för att identifiera var lämplig mark finns för anläggande av våtmarker. Karttjänsten ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap. Läs mer här.

Building with Nature - anpassa med natur i ett förändrat klimat

Projektet Building with Nature ska undersöka hur man med hjälp av naturanpassade åtgärder kan göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Projektet Building with Nature delfinansieras av programmet Interreg Nordsjön och kommer att pågå mellan år 2015-2019. Projektägare är Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and Environment), Nederländerna. Övriga partners är offentliga organisationer och företag från Nederländerna, Norge, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Länsstyrelsen i Skåne samordnar på svensk sida.  Läs mer om projektet här.

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Delbetänkande om dricksvatten SOU 2015:51 Dricksvattenutredningen har i ett delbetänkande lämnat en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. Läs delbetänkandet i dricksvattenutredningen här.

Nytt webbaserat stöd för klimatanpassad skog

Skogsstyrelsens nya informationsmaterial innehåller fakta och stöd kring klimatanpassad skogsskötsel. Filmer visar på risker för skogen och vad som kan göras för att minska skadorna och anpassa skötseln. Ett webbaserat stöd ger allmänna råd till enskilda skogsbrukare och en ny bok beskriver utmaningarna. Läs mer om webbaserat stöd för klimatanpassad skog här.

Ny MSB-rapport om RSA och klimatanpassning

Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att införliva klimatanpassningsfrågor. Du hittar rapporten om RSA och klimatanpassning här.

Söka EU-medel för klimatanpassning

SMHI har tagit fram en ny vägledning för att enklare hitta EU-finansiering för klimatanpassningsarbete. Vägledningen guidar dig genom de större EU-programmen: Programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, miljöfonderna Life samt de regionala strukturfonderna. Vägledningen för att söka EU-medel för klimatanpassning.

Annan information

Klimatsamverkan Skånes rapport "Klimatsäkrat Skåne"

Rapporten ger en regional analys av det vetenskapliga kunskapsläget ur ett brett samhällsperspektiv.  

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014

Länsstyrelsen Skåne fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare (ENG) gällande påverkan, klimatanpassning och sårbarhet.

"Har du råd att ligga lågt?"

 

 

 

 

 

 Aktuellt

 "Kustnära boende 2050"
Kustmöte 2017 i Trelleborg
13-14 september 
Årligt möte om planering och byggande i strandnära områden. Genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut, SGI, Erosionsskade-
centrum och Trelleborgs kommun.

Läs mer här