Anpassning till ett förändrat klimat 

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer.

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter. Detta arbete måste pågå samtidigt som arbetet med utsläppsminskningar.

Nytt att läsa om klimatanpassning:

Remiss: Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 – Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle

Seminarium om IPCCs anpassningsrapport 31 mars
I anslutning till IPCCs andra klimatrapport hölls ett seminarium kring klimatanpassning. Bland annat berättade medförfattare Richard Klein om klimatförändringarnas globala effekter. Seminariet hölls den 31 mars i Stockholm och kan ses här på webben.

Länsstyrelsen i Skåne - broschyr om ansvar "har du råd att ligga lågt?"

Länsstyrelsen i Skåne - Analys av befintliga bostadshus under + 3 meter längs med Skånes kust: Länsbild över kustkommunerna samt Detaljkartor per kustkommun

Ramböll - Modellering av Kristianstadslätten i ett förändrat klimat

Göteborgs stad - Skrivelse till regeringen om klimat- och sårbarhetsutredning del 2 om ansvar, finansiering och lagstiftning

Länssyrelsen i Västra Götaland - Klimatanpassning och naturvård

IPCC:s rapport - summary for policymakers

Länsstyrelsen i Skåne - Klimatanpassad vattenplanering

 

 

Hus vid erosiondrabbad strand

Kontakta oss

Therése Ehrnstén
Enheten för samhällsplanering
Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se¤Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241297
Anna-Mary Foltyn
Enheten för samhällsplanering
Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241325

Aktuellt

Rörnät och Klimat
Svenskt Vatten bjuder in till konferens den 1-2 april på Slagthuset i Malmö

Läs mer i programmet
__________________________________

Öppen föreläsning tisdagen den 15 april
- Alternativa idéer om planering inför stigande havsnivåer

Urban arena vid Lunds universitet i samarbete med SLU Alnarp bjuder in till en öppen föreläsning med Anuradha Mathur och Dilip da Cunha, forskare i världsklass inom planering och design som verktyg för att möta stigande havsnivåer och avancerande kustlinjer.

Läs mer på hemsidan
_________________________________

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti 2014

Den tredje nordiska konferensen om klimatanpassning arrangeras i Köpenhamn och syftar till att utveckla samsyn hos forskare, praktiker och beslutsfattare och skapa nya vägar framåt för välgrundad anpassning till ett förändrat klimat.

läs mer på konferensens hemsida