Anpassning till ett förändrat klimat 

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer.

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter. Detta arbete måste pågå samtidigt som arbetet med utsläppsminskningar.

Länsstyrelsen har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå.

Nytt att läsa om klimatanpassning:

Ny MSB-rapport om RSA och klimatanpassning
Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att införliva klimatanpassningsfrågor. Du hittar rapporten här.

Söka EU-medel för klimatanpassning
SMHI har tagit fram en ny vägledning för att enklare hitta EU-finansiering för klimatanpassningsarbete. Vägledningen guidar dig genom de större EU-programmen: Programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, miljöfonderna Life samt de regionala strukturfonderna. Du hittar vägledningen här.

SMHI har lämnat underlag till kontrollstation 2015
Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Rapporten lämnades över till klimat- och miljöminister Åsa Romson den 4 mars 2015. Här kan du läsa mer om rapporten.

Klimatsamverkan Skånes rapport "Klimatsäkrat Skåne" januari 2015. Rapporten ger en regional analys av det vetenskapliga kunskapsläget ur ett brett samhällsperspektiv.  

Översvämningsrisker - erfarenhetsutbyte och lärande Reserapport från studieresa till Nederländerna och Tyskland September 2013

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
Länsstyrelsen fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare (ENG) gällande påverkan, klimatanpassning och sårbarhet.

Länsstyrelsen i Skåne - broschyr om ansvar "har du råd att ligga lågt?"

 

 

 

 

Kontakta oss

Therése Ehrnstén
Enheten för samhällsplanering
Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se¤Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241297
Anna-Mary Foltyn
Enheten för samhällsplanering
Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241325

Aktuellt

Kostnadsfri grundkurs om klimat och klimatanpassning

Tid/plats: 13-14 oktober 2015 i Norrköping

Kursen arrangeras på SMHI i Norrköping den 13-14 oktober 2015 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Kursen vänder sig främst till politiker och tjänstemän på kommuner, verksamhetsansvariga för vård- och omsorg och nya klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser. Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Mer detaljerat program finns här.