Anpassning till ett förändrat klimat 

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer.

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter. Detta arbete måste pågå samtidigt som arbetet med utsläppsminskningar.

Länsstyrelsen har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå.

Nytt att läsa om klimatanpassning:

Söka EU-medel för klimatanpassning
SMHI har tagit fram en ny vägledning för att enklare hitta EU-finansiering för klimatanpassningsarbete. Vägledningen guidar dig genom de större EU-programmen: Programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, miljöfonderna Life samt de regionala strukturfonderna. Du hittar vägledningen här.

SMHI har lämnat underlag till kontrollstation 2015
Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Rapporten lämnades över till klimat- och miljöminister Åsa Romson den 4 mars 2015. Här kan du läsa mer om rapporten.

Klimatsamverkan Skånes rapport "Klimatsäkrat Skåne" januari 2015. Rapporten ger en regional analys av det vetenskapliga kunskapsläget ur ett brett samhällsperspektiv.  

Översvämningsrisker - erfarenhetsutbyte och lärande Reserapport från studieresa till Nederländerna och Tyskland September 2013

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
Länsstyrelsen fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare (ENG) gällande påverkan, klimatanpassning och sårbarhet.

Länsstyrelsen i Skåne - broschyr om ansvar "har du råd att ligga lågt?"

 

 

 

 

Kontakta oss

Therése Ehrnstén
Enheten för samhällsplanering
Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se¤Therese punkt Ehrnsten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241297
Anna-Mary Foltyn
Enheten för samhällsplanering
Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241325

Aktuellt

Workshop om Innovativa dagvattenlösningar
Minc, Anckargripsgatan 3 Malmö. 
Onsdag, 29 april , 2015 från kl 13:00 -16:30
Arrangör: Sustainable Business Hub i samarbete med LTH, Malmö stad, VA Syd och Sweden Water Research

Är du intresserad av städers möjligheter och förmåga att fungera som ekosystem? Hur kan och behöver vi i så fall förändra infrastruktur som projekterats och anlagts för miljöer som kanske inte varit bebyggda i den omfattning som idag? Ett sådant exempel är dagvattenhantering med avrinning över hårdgjorda ytor och regnväder som troligen blir mer intensiva till följd av klimatförändringar.
Programmet finns här.

Regnen kommer
Utställning på Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn
16. januari 2015 - 6. april 2015
Hur kan klimatanpassning ge oss bättre städer? Hur undviker vi att källare blir till simhallar och istället får städer med rekreativa stadsrum som kan rymma regnet när det faller. Läs mer här.

Rebuild by Design
Utställning på Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn
6. februari 2015 - 19. april 2015
Orkanen Sandy drabbade USA:s öskust 2012 och lämnade ett kaos bakom sig. I efterdyningarna uppstod en tävling "Rebuild by Design" som skulle ge förslag på hur man kan lindra framtida skador. Utställningen presenterar de 10 förslag som tävlingen resulterade i. Läs mer här.

Grundkurs om klimat och klimatanpassning
SMHI arrangerar en grundkurs i klimat och klimatanpassning den 5-6maj 2015 i Norrköping. Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän som ska arbeta med klimatanpassning eller har gjort ett tag men behöver uppdatera sina kunskaper. Läs mer i inbjudan.

Seminarium om skyfall och klimatanpassning
6 maj kl 8.30-12.00
Malmö, S:t Gertrud
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till seminarium med fokus på problematiken kring skyfall, dess konsekvenser och lösningar. Syftet med seminariet är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Målgruppen är kommunala tjänstemän inom berörda förvaltningar.

Mer detaljerat program finns här.

Studieresa till Köpenhamn- Skyfall och klimatkvarter
13 maj kl 9-15.30
Köpenhamn, Kulturhuset på Islands Brygge.

Hur klimatanpassar Köpenhamn sig för att möta dagens och framtidens skyfall. Kommunala tjänstemän presenterar hur Köpenhamn arbetar med klimatanpassning och åtgärder kopplade till skyfall. Syftet med studieresan är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Prioriterad målgrupp är kommunala politiker. I mån av plats kommer även tjänstemän att kunna delta.

Mer detaljerat program finns här.

The European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) 2015
- konferens i Köpenhamn 12-14 maj 2015

Europeisk konferens om klimatanpassning i Köpenhamn. Läs mer om konferensen: www.ecca2015.eu/about-ecca-2015