Anpassning till ett förändrat klimat 

Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi nu går en varmare tid till mötes. Vi står därför inför en framtid med ett förändrat klimat vars effekter redan börjar göra sig kända i vårt samhälle i såväl städer som i natur.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat vårt samhälle är för högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer.

Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om klimatet förändras. Vårt samhälle är uppbyggt och anpassat efter ett visst klimat och är inte rustat för några större variationer. Vi måste därför arbeta med att finna var i samhället de största riskerna föreligger och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa effekter. Detta arbete måste pågå samtidigt som arbetet med utsläppsminskningar.

Nytt att läsa om klimatanpassning:

Översvämningsrisker - erfarenhetsutbyte och lärande Reserapport från studieresa till Nederländerna och Tyskland September 2013

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
Länsstyrelsen fick, i regleringsbrevet för 2013, i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 30 juni 2014.

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
IPPC:s sammanfattning för beslutsfattare (ENG) gällande påverkan, klimatanpassning och sårbarhet.

FN:s klimatpanel, Klimatförändring 2013, Den naturvetenskapliga grunden Sammanfattning för beslutsfattare. Naturvårdsverket (2013)

Seminarium om IPCCs anpassningsrapport 31 mars
I anslutning till IPCCs andra klimatrapport hölls ett seminarium kring klimatanpassning. Bland annat berättade medförfattare Richard Klein om klimatförändringarnas globala effekter. Seminariet hölls den 31 mars i Stockholm och kan ses här på webben.

Länsstyrelsen i Skåne - broschyr om ansvar "har du råd att ligga lågt?"

Länsstyrelsen i Skåne - Analys av befintliga bostadshus under + 3 meter längs med Skånes kust: Länsbild över kustkommunerna samt Detaljkartor per kustkommun

 

Europeiska Kommissionens Strategi för klimatanpassning (april 2013)

The European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT)
Europeiska klimatanpassningsplattformen 

Danmarks Klimatanpassningsportal: www.klimatilpasning.dk/

Klimatanpassningsexempel (SMHI Klimatanpassningsportalen):

Ramböll - Modellering av Kristianstadslätten i ett förändrat klimat

Göteborgs stad - Skrivelse till regeringen om klimat- och sårbarhetsutredning del 2 om ansvar, finansiering och lagstiftning

Länssyrelsen i Västra Götaland - Klimatanpassning och naturvård

IPCC:s rapport - summary for policymakers

Länsstyrelsen i Skåne - Klimatanpassad vattenplanering

 

 

Hus vid erosiondrabbad strand

Kontakta oss

Anna-Mary Foltyn
Enheten för samhällsplanering
Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Mary punkt Foltyn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241325

Aktuellt

Geoteknik i kommunal verksamhet
- kurs den 11 november 2014 i Linköping

Utbildningen är avsedd för tjänstemän vid kommunala förvaltningar med verksamhet inom fysisk planering, bygglovsärenden och anläggningsverksamhet. Kursen ger grundläggande kunskaper om geotekniska frågeställningar som är aktuella för många skånska kommuner när det gäller klimatanpassning och förebyggande åtgärder för översvämning, ras, skred och erosion.

Läs mer om kursen på Statens geotekniska institut hemsida: www.swedgeo.se.

Länk till inbjudan och program

_________________________________

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti 2014

Den tredje nordiska konferensen om klimatanpassning arrangeras i Köpenhamn och syftar till att utveckla samsyn hos forskare, praktiker och beslutsfattare och skapa nya vägar framåt för välgrundad anpassning till ett förändrat klimat.

läs mer på konferensens hemsida