Klimat- och energistatistik

Här har vi samlat klimat- och energistatistik som kan vara värdefull för dig som jobbar med frågorna.

​​Kvalitetsgranskad energistatistik för samtliga län och kommuner i landet

Under 2016 kvalitetsgranskade och kompletterade en konsult på uppdrag från ​Länsstyrelserna energistatistik från Statistiska centralbyrån för alla Sveriges län och kommuner för år 2013. Energistatistiken har sammanställts i energibalanser och presenteras i Sankey-diagram. Det är första gången en sådan kvalitetsgranskning och komplettering har gjorts gemensamt för alla Sveriges kommuner och län. 

 
Figuren visar Skånes energibalans för 2013 i Sankey-diagram. Tillförd energi till vänster och använd energi till höger. (Klicka på diagrammet för större version.)
 
Denna statistik har alltså samma grunddata som den regionala klimat- och energistatistiken som togs fram 2015 (se längre ner på sidan), men har genomförts med en nationell metod och tillgängliggör statistik på kommunal nivå.

Det kvalitetsgranskade energistatistiken för Skånes län och kommuner hittar du nedan:
Energibalans för Skånes län och kommuner, rapport för år 2013
Energibalans för Skånes län och kommuner, statistik för år 2013 (excel)​

Regional klimat- och energistatistik

Skånes energiläge 2015 är en kartläggning som gjordes 2015 av Länsstyrelsen Skåne, huvudsakligen med statistik från år 2013. Rapporten innehåller en illustration av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar. En stor del av informationen i rapporten är baserad på Energimyndighetens kommunala och regionala energi- och utsläppsstatistik som fanns tillgänglig för åren 2013-2015​.

Sedan tidigare finns även en omfattande Energibalans för 2010 (rapport från 2013) med en detaljerad metodbeskrivning.

Klimatindikatorer

miljömålsportalen finns indikatorer för målet Begränsad klimatpåverkan, bland annat klimatpåverkande utsläpp och energianvändning.

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp på läns- och kommunnivå. Databasen uppdateras årligen.

Det är möjligt att ta fram uppgifter om luftföroreningar och växthusgaser

  • på karta
  • som nedladdningsbara excelfiler
  • i enkla diagram (på länsnivå och för hela landet)

Till databasen finns hjälptexter och användarmanualer som bland annat förklarar hur du tar fram uppgifterna och hur de kan användas. Det finns också beskrivningar av metoder och datakvalitet.

Databasen är framtagen av RUS, i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SMED. RUS är länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet.

Naturvårdsverkets sida Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror utgår från en databas med utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sina tillsynsmyndighet en gång per år. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp.