Energibalans för 2010 (rapport från 2013)

Energibalans för Skåne visar hur energiläget i länet har utvecklats sedan 1990 och ger en ögonblicksbild för år 2010, det vill säga den färskaste officiella statistiken som fanns att tillgå. Energibalansen illustrerar de energislag som tillförs och används i Skåne samt den el-, fjärrvärme- och biogasproduktionen som sker i Skåne. Dessutom sammanfattar Energibalansen de utsläpp av växthusgaser som energianvändningen, användningen av lösningsmedel och indirekta utsläpp från jordbruk i Skåne orsakar.

(Detta var den första energibalansen som togs fram för Skåne.)

Resultat och utveckling i korthet

Sedan början av 2000-talet har trenden i Skåne varit en minskad energianvändning. Denna trend bröts 2010 då energianvändningen ökade stort både i industrin och hushållen. En tänkbar förklaring till denna ökning kan vara att 2010 var ett ovanligt kallt år samt att industrin började återhämta sig från den ekonomiska lågkonjunkturen.

Den ekonomiska nedgången 2008 gör tydliga märken i länets energianvändning. Mellan 2007 och 2008 minskade den totala energianvändningen i länet med 5 procent vilket höll i sig även under 2009. Nedgången skedde främst inom sektorn Industri- och byggverksamhet, som mellan 2007 och 2009 minskade sin energianvändning med nästan 20 procent.

Hushållens minskade oljeanvändning

En av de stora förändringarna i den skånska energianvändningen sedan 1990 är hushållens minskade oljeanvändning. Mellan 1990 och 2010 har oljeanvändningen i hushållen minskat med 95 procent . År 2010 stod olja för bara 1 procent av hushållens totala energianvändning. Hushållens oljepannor har huvudsakligen bytts ut mot fjärrvärme och elvärme. Förändringen i hushållens energianvändning är den främsta orsaken till att den slutliga totala användningen av fossila bränslen i länet har minskat med 17 procent mellan 1990 och 2010.

En parallell utveckling till hushållens minskade oljeanvändning har varit att fjärrvärmen byggts ut i Skåne. Bränslet till fjärrvärme har under de senaste 20 åren i allt högre grad blivit förnybart. År 2010 var 73 procent av det använda bränslet i fjärrvärmeproduktionen förnybart, att jämföras med år 1990 då motsvarande siffra var 23 procent. Användningen av förnybar energi i Skåne har totalt sett ökat med 80 procent sedan 1990, vilket till stor del beror på ett utbyggt fjärrvärmenät med högre andel förnybart bränsle. År 2010 var 19 procent av den slutligt använda energin i Skåne förnybar. Inkluderas dessutom den förnybara andelen i el ökar andelen förnybar energi i Skåne till uppskattningsvis 40 procent. Den nationella andelen förnybar energi är högre, 48 procent år 2010.

Den el som produceras och den som används

År 2010 var den regionala elproduktionen 4 TWh, varav 1,6 TWh är förnybar. Den regionalt producerade elen motsvarar en knapp tredjedel av den el som används i länet. Huvuddelen av elproduktionen i länet sker i kraftvärmeverk och vindkraftverk. Skåne har länge varit det ledande länet inom vindkraft, med en stadigt ökande installerad effekt under de senaste åren. Mellan 2003 och 2011 har elproduktionen från vindkraftverk i Skåne femdubblats.

Elproduktionen från kraftvärme i Skåne har ökat i och med att kraftvärmeverket Öresundsverket i Malmö togs i drift under 2009. Då verket drivs med främst fossil naturgas påverkar det de skånska utsläppen av växthusgaser kraftigt: sedan 2008 är ökningen 17 procent. De totala utsläppen i länet är dock 21 procent lägre år 2010 jämfört med basåret 1990.

Energiförsörjning störst utsläpp, därnäst transporter

Transporter är efter energiförsörjning den näst största utsläppssektorn i länet och stod för 32,5 procent av de totala växthusgasutsläppen år 2010. Inom sektorn är det personbilar som står för de klart största utsläppen. År 2010 stod personbilar för 61 procent av sektorns totala utsläpp. Transportsektorn är fortfarande väldigt beroende av fossila bränslen, även om antalet miljöbilar blir fler och andelen förnybara drivmedel ökar. År 2010 bestod 94 procent av energianvändningen i sektorn av fossila bränslen.

Sekretess ett problem för statistiken

Arbetet med Energibalans för Skåne har komplicerats av sekretessbelagda uppgifter. Sekretesser finns i den kommunala och regionala energistatistiken från och med år 2005, och har lett till stora luckor i statistik underlaget. Materialet har därför kompletterats med beräkningar och direktkontakter med företag. Det innebär också att siffermaterialet skiljer sig åt vid en jämförelse med officiell energistatistik.

 

Energibalans för Skåne, rapport 2013: ögonblicksbild 2010

Rapporten Energibalans för Skåne 2013

Broschyr om Skånes energibalans 2013 

Metodbeskrivning