Solenergi

Solenergi kan utnyttjas aktivt på två sätt: för produktion av el som vanligtvis sker genom solceller och för produktion av värme genom solfångare.

​​​​​Solceller ger el

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. En solcell består av en tunn skiva av kisel med kontakter på fram- och baksidan. När solcellen utsätts för ljus polariseras den så att framsidan blir negativt laddad och baksidan positiv. Metallkontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström och det produceras en likström, som med hjälp av en växelriktare kan ledas in på elnätet i en byggnad.

De solcellsanläggningar som byggts de senaste åren använder i huvudsak två olika modultyper, kristallina kiselsolceller och amorfa kiselsolceller, i dagligt tal kallade tunnfilmsceller. 

Solfångare producerar värme

Solfångare omvandlar solens energi till värme och kan till exempel användas till varmvatten och uppvärmning av hus. Det finns olika typer av solfångare, till exempel plana solfångare, vakuumrörsolfångare, poolsolfångare och koncentrerande solfångare.

Solfångare kan användas i olika typer av solvärmesystem. I till exempel ett varmvattensystem kopplas solfångarna till en varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga. I ett varmvattensystem kan cirka 50 procent av varmvattnet värmas via solvärme.

I hus med vattenburet värmesystem används ett kombisystem där värmen lagras i en ackumulatortank. Solfångarna kopplas till ackumulatortanken som i kombination med någon annan värmekälla bidrar både till husets och till varmvattnets uppvärmning. I ett kombisystem kan cirka 20-30 procent av energibehovet täckas med solens hjälp.

Stöd till solcellssystem

För att bidra till omställningen av energisystem och till industriell utveckling inom energiteknikområdet finns statligt stöd för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och solel/solvärmehybridsystem kan söka stödet.

Läs mer om stöd till solcellssystem

Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias Flygar​Regionalt mål: Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002​.

 

Bidrag

Solceller