Planeringsverktyg för biogas

Här hittar du länkar till planeringsverktyg för biogas.

Rapporter

Rapport om biogaspotential

Länsstyrelsen i Skåne län och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med inventeringen är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas som underlag i fysisk planering och strategisk arbete på kommunal nivå.

Rapporten beskriver i kartor och diagram biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun. Med ett bättre planeringsunderlag hoppas vi kunna visa på möjligheterna för nya biogasetableringar som kan bidra till sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Rapporten Biogaspotential i Skåne (2011)

Underlag och manual

Underlag för den inventering som genomfördes 2011 finns som excelfil. Denna excelfil innehåller grunddatan till både rapporten om biogaspotential (se ovan) och tillhörande GIS-kartor.

Underlaget som excelfil 

Det finns även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra förutsättningar och resultat i olika kommuner.

Handledning för lokal inventering

Kartverktyg på webben (GIS-skikt)

Underlaget, i form av biogaspotential på församlingsnivå, finns tillgängligt som kartor i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, utan krav på eget GIS-program.

Biogaskartor i GIS-tjänsten

Manual för att använda verktyget

Den interaktiva karttjänsten tillhandahålls av Länsstyrelsen i Skåne län för att presentera och förmedla information med geografisk anknytning över Internet. Karttjänsten består bland annat av ett antal kartfönster (även kallat tittskåp) som används för presentation av geografisk information, sökning, identifiering och mätning av objekt.

Kartor (GIS-skikt)

Underlaget finns tillgängligt som kartor i GIS (Geografisk Informationssystem)-format och går att hämta på Länsstyrelsens karttjänst. Här kan kartorna laddas ner i GIS-format.

Illustration av GIS-skikt för biogaspotential

 

LIFE09 ENV/SE/000348 BIOGASSYS