Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som både kan användas som drivmedel i fordon och omvandlas till elektricitet och värme. Gasen produceras genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden, i en process som kallas rötning. De vanligaste råvarorna är restprodukter såsom avloppsvatten, avfall och lantbruksprodukter.
​​​​​​​​Enligt Naturvårdsverket är biogasens klimatpåverkan 93 procent lägre än bensinens. Biogas framställd från gödsel minskar under optimala förhållanden klimatutsläppen med 180 procent, vilket beror på att man även minskar det växthusgasläckage som normalt sker vid gödselhantering.

Rötningstankar för biogas

En annan miljönytta med biogas är att den normalt inte kräver någon odlingsareal då den utvinns ur restprodukter. Därmed konkurrerar den inte heller med matproduktionen.

Restprodukterna från biogastillverkning innehåller näringsämnen, bland annat kväve, och fungerar utmärkt som gödsel. Den kan ersätta importerad konstgödsel som tillverkas av fossil naturgas med mycket hög klimatpåverkan. Rötningen av gödsel gör även att kvävet blir mer lättillgängligt i restprodukten, vilket minskar risken för kväveläckage från åkrarna.

Sammantaget uppfyller alltså biogasen kriterierna för andra generationens biodrivmedel med minimal miljö- och klimatpåverkan och resurseffektiv framställning.

God potential i Skåne - verktyg underlättar planeringen

Länsstyrelsen i Skåne och Biogas Syd har inventerat biogaspotentialen i skånska kommuner. Resultatet finns bland annat tillgängligt som GIS-kartor och i Excelformat. Läs mer om planeringsverktyg för biogas.

Investeringsstöd för biogas

Vill du söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden? Läs mer om de företagsstöd som ingår i Landsbygdsprogrammet.

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 20 öre per kWh. Mer information gödselgasstödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Färdplan för biogas

År 2020 ska Skåne vara den ledande biogasregionen, enligt Skånes färdplan för biogas. Länsstyrelsen ansvarar för två åtgärder.  

Tillståndsprocess för biogasanläggningar

Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet, det vill säga biogasanläggningar som framställer mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.

Tillståndsprocess för biogasanläggningar

Produktionsmål för biogas

Under 2009 fattade Länsstyrelsen i Skåne beslut om ett regionalt miljömål för ökad biogasproduktion på 3,0 TWh till år 2020. Målet är ett delmål under Begränsad klimatpåverkan.

​Regionalt mål: ​​​Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias FlygarBiogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020​.

Biogas i miljömålen

Begränsad klimatpåverkan har ett skånskt delmål om biogas.

Ett väl utvecklat system för nyttjande av biogas skulle troligen ge positiva effekter även för flera andra miljömål, till exempel Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.