Skånes färdplan för biogas

"Skånes färdplan för biogas – Europas ledande biogasregion 2030" är en kraftsamling som leds av Region Skåne tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen Skåne, universitet och privata näringslivet.

Färdplanen bygger på dialoger som skett i arbets- och referensgrupper och på intervjuer med nyckelaktörer i regionen. Drygt 60 aktörer har skrivit på avsiktsförklaringen och är med i detta viktiga arbete mot ett hållbart och tillväxtkraftigt Skåne.  Syftet med färdplanen är att tillsammans lösa de utmaningar och möjligheter som identifierats och få en positiv utveckling för biogasen längs hela värdekedjan.

Visionen är att Skåne är Europas ledande biogasregion 2030 vilket innebär att år 2030:

  • är biogas en självklar del av Europas omställning till fossilbränslefrihet
  • är biogasen högt upp på EU:s agenda
  • är innovationsgraden i Skåne hög
  • är biogas ett effektivt drivmedel för fordons- och färjetrafiken
  • har Skåne en biogasinfrastruktur som passar marknadens behov
  • har biogasen en tydlig plats i det skånska kretsloppet
  • bidrar biogasen till att Skåne är klimatneutralt.

Läs mer om färdplanarbete och hur du ansluter dig på Region Skånes webbplats.

Länsstyrelsens roll och engagemang i färdplan för biogas

 

Länsstyrelsen i Skåne ser biogas som ett nyckelområde i det fortsatta klimat- och energiarbetet. Vi har tagit fram en Klimat- och energistrategi för Skåne där biogas är ett viktigt åtgärdsområde. Länsstyrelsen är också regional miljömålsansvarig myndighet.

Länsstyrelsen har i och med landsbygdsprogrammet, vilket är riktat mot lantbruket, möjlighet att hjälpa till att finansiera biogasinvesteringar. Pengar kan även sökas till kompetensutvecklingsaktiviteter som sprider kunskap och stimulerar biobränslebaserad energiproduktion.

Länsstyrelsen har många roller inom fysisk planering. I tidiga skeden av den fysiska planeringen är rollen främst att ge råd och ställa samman planeringsunderlag. Ett underlag för den fysiska planeringen är planeringsverktyget för biogas.

Vidare är det Länsstyrelsen som prövar tillstånd om en biogasanläggning klassificeras som miljöfarlig B-verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär anläggningar som har

  • framställning av mer än 150 000 m3 gasformiga bränslen per år
  • biologisk behandling av avfall där den tillförda mängden är större än 500 ton och upp till 100 000 ton per år
  • en förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 men högst 300 MW