Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas – den ledande biogasregionen 2020 är ett kraftsamlingsdokument som tagits fram av Region Skåne tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och privata näringslivet under våren 2010.

Färdplanen bygger på dialoger som skett i arbets- och referensgrupper och på intervjuer med nyckelaktörer i regionen. Syftet med färdplanen är att peka på de åtgärder som tillsammans gör att Skåne når följande målsättning år 2020:

Skåne ska

  • vara ett Center of Excellence för biogasproduktion
  • ha en årlig produktion på minst 3 TWh biogas som kan täcka 10 procent av den energi som används i regionen

Genom färdplanen görs en gemensam kraftsamling som konkretiserar regionens arbete inom området under kommande år. Åtgärderna i färdplanen omfattar perioden 2010-2014 och omfattar organisatoriska åtgärder och konkreta investeringar inom följande områden:

  • Projektledning
  • Biogasproduktion
  • Gasinfrastruktur
  • Biogaskonsumtion
  • Forskning och utveckling  

Samtliga åtgärder är tidsatta och ansvariga aktörer har utsetts och resurser för att starta upp åtgärderna har identifierats. Ansvariga nyckelaktörer som har utsetts tar, genom att skriva under färdplanen, ansvar och avsätter resurser till att genomföra identifierade åtgärder.

Region Skånes pressmeddelande om färdplanen

Färdplanen finns på Region Skånes webbplats  

Länsstyrelsens roll och engagemang i färdplan för biogas

Länsstyrelsen i Skåne ser biogas som ett nyckelområde i det fortsatta klimat- och energiarbetet. Vi har tagit fram en Klimat- och energistrategi för Skåne där arbetet med att göra Skåne till pilotlän för biogas är en viktig åtgärd. Länsstyrelsen är också regional miljömålsansvarig myndighet.

Länsstyrelsen har i och med landsbygdsprogrammet, vilket är riktat mot lantbruket, möjlighet att hjälpa till att finansiera biogasinvesteringar. Pengar kan även sökas till kompetensutvecklingsaktiviteter som sprider kunskap och stimulerar biobränslebaserad energiproduktion.

Vidare är det Länsstyrelsen som prövar tillstånd om en biogasanläggning klassificeras som miljöfarlig B-verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär anläggningar som har

  • framställning av mer än 150 000 m3 gasformiga bränslen per år
  • biologisk behandling av avfall där den tillförda mängden är större än 500 ton och upp till 100 000 ton per år
  • en förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 men högst 300 MW

Länsstyrelsens ansvarar för en åtgärd i färdplanen

Åtgärd 5.4: Framtagande av GIS-databas för planeringsunderlag för Biogasutveckling

För att kunna planera en framtida utveckling och utvidgning av biogasen krävs bra underlag kring möjliga substratkällor och aktörer, befintligt och planerat gasnät och framtida marknad. Målet är att ta fram ett GIS-verktyg som ska användas som planeringsunderlag för framtida biogassatsningar. Befintlig information och information från de kommunala inventeringarna läggs in i GIS-databasen. Planeringsunderlaget läggs ut på en gemensam hemsida och kompletteras och utnyttjas av regionens aktörer.