Biogas i Skåne

Potentialen för biogas är mycket stor i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som näringsämnen tillvaratas. Gödsel från en ko räcker till 300 mil om året i en gasbil. I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av restprodukter från livsmedelsindustrin.

Idag finns totalt över 47 produktionsanläggningar för biogas i Skåne och år 2015 producerades årligen 0,4 TWh i Skåne.

För mer info om var biogasanläggningarna finns i Skåne och den årliga biogaspotentialen se Biogasportalen.

 

En av Länsstyrelsens biogasbilar

Nästan en tredjedel, cirka 3 TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns i Skåne. Denna potential kommer främst från gödsel och restprodukter i jordbruket och inkluderar inte skog och odlad gröda. Under 2009 fattade Länsstyrelsen i Skåne beslut om ett regionalt miljömål för ökad biogasproduktion på 3 TWh till år 2020. I Skåne bedrivs även framstående biogasforskning vilket ökar intresset för denna teknik och ger upphov till nya innovativa företag inom området.

Sverige har världens största biogasdrivna fordonsflotta. Många av dessa fordon finns i Skåne framför allt inom kollektivtrafiken. Det regionala trafikbolaget har tagit beslutet att hela kollektivtrafiken ska drivas av förnybart bränsle år 2018, vilket innebär fortsatt stora investeringar i biogasbussar. Många skånska kommuner och företag kör eller planerar att köra sina tjänstefordon på biogas.

På lantbruket vid godset Wrams Gunnarstorp utan för Bjuv produceras biogas. Foto: Johannes Elamzon.

Biogas i miljömålen

Begränsad klimatpåverkan har ett skånskt delmål om biogas.

Ett väl utvecklat system för nyttjande av biogas skulle troligen ge positiva effekter även för flera andra miljömål, till exempel Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.