Förnybar energi och fossilbränslefritt

För att minska utsläppen av växthusgaser bör en allt större andel av den energi vi producerar och använder komma från förnybara energikällor. Några exempel är vindkraft, solenergi samt bioenergi och biogas. På sikt bör Skåne bli fossilbränslefritt, det vill säga endast använda förnybara energikällor.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vindkraft

På Länsstyrelsens sidor om vindkraft hittar du mer om prövning av anläggningar, planeringsunderlag, antal uppförda vindkraftverk och aktuella möten.

Mer information om tillståndsfrågor för vindkraft finns på www.vindlov.se.

Bioenergi och biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som både kan användas som drivmedel i fordon och omvandlas till elektricitet och värme. Gasen produceras genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden, i en process som kallas rötning. De vanligaste råvarorna är restprodukter som avloppsslam, organiskt avfall och lantbruksprodukter. Resterna från rötningen blir ett bra gödningsmedel för lantbruket.

Mer om biogas

Vill du söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden? Sök under kategorierna Företagsstöd och Jordbruksstöd.

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 20 öre per kWh. Mer information gödselgasstödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Solenergi

Jorden tar emot stora mängder solenergi. Ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år.

I dag används solens strålar både som källa till värme, med hjälp av en solfångare, och elektricitet, med hjälp av solceller.

Mer om solenergi

Det är möjligt att söka stöd för installation av solceller.

Fossilbränslefritt Skåne

Skåne har idag ett stort beroende av fossila bränslen, det vill säga olja, bensin, diesel, stenkol och naturgas. Mycket görs redan i Skåne för att få ner utsläppen av växthusgaser och ställa om till fossilbränslefritt Skåne. Men för att vi ska nå vårt mål om ett 100% fossilbränslefritt Skåne behöver vi öka tempot och vara fler som jobbar tillsammans mot samma mål. Tillsammans bygger vi en marknad för förnybara och fossilbränslefria alternativ. Skåne kan vara föregångare och visa att det går!

Mer om ett fossilbränslefritt Skåne hittar du här.

Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias Flygar​Regionalt mål: Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002​.

​Regionalt mål: ​​​Begränsad klimatpåverkan - illustration Tobias FlygarBiogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020​.

 

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport om Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter