Skånska Implementerings LAB

I detta projekt samverkade skånska kommunerna för att bättre ta till vara möjligheten att ställa energikrav i samband med upphandlingar. Genom att arbeta med stöd både av experter och av kollegor inom den egna organisationen liksom från andra kommuner, har man utvecklat arbetet med energieffektivisering genom upphandling.

​För att uppfylla behovet av samarbete över organisationsgränserna som framkommit i tidigare projekt var det krav på att 3-5 projektdeltagare som representerar olika funktioner (t.ex. energistrateg, fastighetschef och upphandlare) deltog från varje organisation.

Projektet har använt sig av en utbildningsinsats som består av tre implementeringslabb. Under implementeringslabben utforskade och delade deltagarna kunskap och erfarenheter om energieffektivisering genom upphandling med varandra. I perioden till nästa labb-tillfälle fick deltagarna med sig uppgifter att lösa på plats i den egna verksamheten.

De upphandlingar kommunerna valde att fokusera på handlade om fastigheter och transporter. Kommunerna har under projektet även utvecklat strategier och policydokument för upphandling, som ska ge stöd till alla som arbetar med detta

Under arbetet har svårigheter, så kallade flaskhalsar, tagits upp för att sedan leta rätt på olika typer av lösningar. Frågor som behandlats är: avsaknad av samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, saknad tydlig struktur i inköpsprocessen, policys och riktlinjer följs inte samt svårigheter med uppföljning.

En handledning har tagits fram för andra som vill genomföra liknande projekt. Handledningen har anpassats efter projektdeltagares utvärdering av själva processen:

1Energismart genom inköpsprocessen

2Material som stöd till handledaren.pdf

3Arbetsmaterial att skriva ut.pdf 

4Info-möte.pptx

5Forum 1.pptx

6Mellantid1_Instruktioner och presentationsmallar.pptx

7Forum 2.pptx

8Mellantid2_instruktioner och presentationsmallar.pptx

9Forum 3.pptx

Prioriteringslista och energiomvandlingstabell.xls

11MSR utbildningsmaterial hållbar upphandling.pdf

12MSR_PPT utbildningsmaterial hållbar upphandling.pptx

Slutrapport SILABE