Spillvärme i Skåne

Skånska industrier producerar värme till ett värde av tiotals miljoner som i dagsläget bara spolas bort eller vädras ut. Studier visar att det finns en potential att fördubbla användandet av denna spillvärme. Att öka tillvaratagandet av spillvärme (industriell restvärme) minskar resursanvändningen, bidrar till en bättre miljö, stärker företagens konkurrenskraft och är en viktig åtgärd i den regionala Klimat- och energistrategin för Skåne.

För att uppfylla de regionala miljömålen behöver den skånska energiförbrukningen minska, helst räknat som primärenergi. Spillvärme, även kallat restvärme, har identifierats som en potential till energibesparing, och idag är ca 10 % av Skånes fjärrvärmeproduktion spillvärmebaserad. För restvärme finns ett flertal användningsområden. För att kunna tillvara mer spillvärme i befintliga och planerade anläggningar krävs samarbete, samt både konventionella och innovativa lösningar. Särskilt inom lågtemperatursystem och energilagring finns det intressanta tekniska lösningar som inte uppnått sin fulla potential än.

”Ett ökat nyttjande av spillvärme ger stora möjligheter att stärka konkurrenskraften för Skånes företag, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya företag, produkter och tjänster”, konstaterar klimat- och energistrateg Johannes Elamzon på Länsstyrelsen Skåne.

Spillvärmepotential - karta över Skåne.

Nuläge och potential

Spillvärme används i 10 fjärrvärmenät i Skåne, och sammanlagt levererades 0,68 TWh spillvärme till fjärrvärmenätet år 2012. Spillvärme är därmed den fjärde största tillförda energin efter biobränslen, avfallsförbränning och naturgas. Vissa skånska kommuner har redan idag stor andel spillvärme i sitt fjärrvärmesystem, exempelvis Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Bromölla.

Enligt en enkätundersökning som genomfördes 2014 finns det idag 144 anläggningar i Skåne som totalt har en outnyttjad spillvärmepotential på 0,61 TWh. Potentialen finns ofta i vatten eller luft, där en stor kategori för potential i vatten är reningsverk. Det finns även stora energimängder i ett fåtal anläggningars rökgaser. För att göra en mer korrekt potentialbedömning är bland annat effekt och temperatur viktig information.

Projektet Spillvärmesamarbeten i Skåne

Under 2014 drev Länsstyrelsen tillsammans med bland andra Sustainable Business Hub och Lunds tekniska högskola projektet ”Systematisk energieffektivisering genom spillvärmesamarbeten i Skåne län”. Till projektet fanns det även en referensgrupp med representanter från offentlig sektor, näringsliv och universitet. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Målet för projektet var att synliggöra den stora potential för industriell spillvärme som finns i länet och att påbörja en dialog för hur vi utnyttjar denna bättre. Inom projektet har både genomförts en övergripande potentialstudie och tre mer detaljerade fallstudier.

Inom projektet har vi:

  • Inventerat och dokumenterat spillvärmeflödena i länet, där resultatet är en kartläggning av befintliga värmesamarbeten och outnyttjade flöden. Detta har bland annat genomförts genom att skicka ut en enkät till 801 anläggningar i Skåne. Totalt har en spillvärmepotential på 0,61 TWh/år identifierats i 144 anläggningar, och 530 anläggningar har svarat på frågor om företagens energiarbete.
  • Som komplement till genomförd enkätundersökning har tre fallstudier (se Bilaga 2 i slutrapporten) genomförts inom projektet för att verifiera och beskriva hur denna potential skulle kunna utnyttjas. Fallstudierna har genomförts i Bjuv, Trelleborg och Kristianstad kommun där de olika orterna har helt olika förutsättningar. Inom fallstudierna identifierades en total spillvärmepotential på 0,13 TWh (större än webbenkätsvaren antydde) och ett det fanns även ett intresse av att realisera denna potential.
  • Den 13 juni 2014 genomfört ett slutseminarium där resultatet presenterades.  Inbjudan riktas till offentlig sektor, näringsliv och universitet. Presentationerna finns i högerboxen på denna sida.
  • Producerat två GIS-skikt. Ett skikt för alla de 144 anläggningarna med spillvärmepotential och ett skikt för de 58 anläggningar som troligtvis har högst potential. GIS-kartorna går att hämta på Länsstyrelsens karttjänst under rubriken länsvisa geodata för Skåne län.
  • Tagit fram en slutrapport för projektet med förslag till fortsatt arbete. Det fortsatta arbetet är delvis påbörjat då bland annat fler aktörer har engagerat sig i Swedish Surplus Energy Collaboration (SSE-C) som arbetar med att tillvarata lågtempererad spillvärme. Det har även påbörjats ett nationellt erfarenhetsutbytesprojekt inom spillvärme, delfinansierat av LEKS (Länsstyrelsernas energi och klimatsamordning).

 Slutseminarium

Den 13 juni genomfördes ett slutseminarium för projektet. Under seminariet fick vi ta del av den kartläggning som visar att vi kan fördubbla spillvärmeutnyttjandet i Skåne samt lösningar och exempel på hur detta kan ske.

Program och deltagarförteckning.

Potential för spillvärme – Skånes och tre fallstudier potential för ökad energiåtervinning
Johannes Elamzon - Länsstyrelsen Skåne och Gunnar Nordberg - Ramböll

Spillvärmens omvärld – Vad är på gång nationellt?
Joakim Cejie - Näringsdepartementet

Lösningar för utnyttjande av spillvärme – Så gjorde vi
Hans Ekwurtzel - Bromölla Energi
Emma Gunnarsson - Kemira Kemi/Industry Park of Sweden

Lösningar för ökat utnyttjande av spillvärme – Tekniken finns
Mårten Ahlm - Alfa Laval
Peter Jonsson - Energy Opticon
Thomas Öström - Climeon
Johan Blücher - Airec

Pågående lokala och regionala projekt
Håkan Sandin - SLU
Charlotte Tengborg - E.ON Värme