Energieffektivisering av lantbruk

Under 2014 bedrev Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Jordbruksverket ett tillsynsvägledningsprojekt gällande energieffektivisering av lantbruket. Inom ramen för projektet har en rapport tagits fram men även checklistor för energitillsyn och en folder om energieffektivisering att dela ut till lantbrukare.

EU har fastställt ett antal mål för medlemsländerna att uppnå till år 2020 bland annat 20% lägre energianvändning. Energieffektiviseringen är en viktig åtgärd för att nå målen och samtidigt bidra till ett framgångsrikt klimatarbete.

Energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken och innefattar att effektivisera användningen, spara på energi, avveckla användningen av fossila bränslen och övergå till förnyelsebara energikällor. Att hushålla med energi, använda i första hand förnyelsebar energi, ha kunskap, genomföra åtgärder och följa upp sin energianvändning är helt och hållet verksamhetsutövarnas ansvar. Detta regleras via kunskapsregeln, försiktighetsprincipen, regeln om bästa möjliga teknik enligt 2 kap. miljöbalken samt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att verksamhetsutövaren, till exempel den som bedriver ett lantbruk ska:

  1. skaffa kunskap om sin energianvändning,
  2. identifiera möjliga åtgärder samt
  3. fortlöpande genomföra rimliga åtgärder.

Egenkontrollen bidrar till ökad kunskap hos verksamhetsutövaren och ger den operativa tillsynsmyndigheten en möjlighet att följa upp verksamhetsutövarens arbete med energihushållning.

Tillsynsvägledande utbildning i energieffektivisering av lantbruk inom tillsyn och prövning.

 

Den 10-11 september 2014, den 17-18 september 2014 samt den 24-25 september 2014 hölls tillsynsvägledande utbildningar i energieffektivisering av lantbruk i Hässleholm, Skövde och Linköping.

Material från utbildningstillfällena finns på länkarna nedan.

energieffektivisering av lantbruk genom prövning

följebrev till checklistorna samt tips och trix

checklista - djurhållning

checklista - växthus

checklista - växtodling

foldern "Spara energi och pengar i ditt lantbruk"

 

Inbjudan och program - Hässleholm

Inbjudan och program - Skövde

Inbjudan och program - Linköping

 

Presentation - Energibesparing i växthus

Samlat material från presentation om energibesparing i växthus

Presentation - Energibesparing i lantbrukets byggprojekt

Presentation - Energi i lantbruk

Presentation - Fossilfria lantbruk

Presentation - Miljöjuridik energieffektivisering lantbruk

Presentation - Främjande arbete och tillsynsvägledning