Klimatklivet - stöd för lokala klimatinvesteringar

Till och med år 2023 satsar staten hundratals miljoner kronor om året för att stödja investeringar i Sverige som effektivt sänker våra växthusgasutsläpp. Alla organisationer kan söka stödet och det ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå som ligger i linje med lokala och regionala strategier. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter.
Klimatklivet. Lokala investeringar. Mätbara resultat.

Skrivarverkstad 12 april 

Missa inte vårens skrivarverkstad för Klimatklivet! Lär dig mer och få hjälp med din ansökan. Anmälan finner du här. 

Sök Klimatklivet

2018 är ansökningen öppen:

15 januari 09.00 – 15 februari 17.00
Beslut planeras till maj

17 april 9.00 – 17 maj 17.00
Beslut planeras till september

27 augusti 9.00 – 27 september 17.00
Beslut planeras till december

Ansökan sker via en e-tjänst hos Naturvårdsverket, se länk nedan. E-tjänsten är öppen under ansökningsperioderna som nämns ovan.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

 

Vanliga frågor och svar om Klimatklivet

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer kan söka. Privatpersoner kan inte söka. Det är den som ska genomföra och äga investeringen som ska söka.

Vad kan få stöd?


De investeringar som mest effektivt väntas påskynda minskningen av växthusgasutsläppen är de som beviljas stöd. Detta räknas som minskat antal utsläppta kg fossila koldioxidekvivalenter per investeringskrona. Det kan låta krångligt men räknevärden och schabloner hittar du på Naturvårdsverkets webbsida.

Olika typer av åtgärder som fått stöd hittills är till exempel:

 • utfasning av fossil energi till förmån för förnybara energikällor
 • tillvaratagande av restvärme
 • byggnad tankstationer för förnybara drivmedel som t.ex. biogas eller HVO
 • uppförande anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minskning av läckage av metan eller lustgas
 • installation av laddstationer för elbilar
 • projekt för att minska matsvinn i kommunala kök

Hur stort stöd kan man få?

Grundregeln är att stöd ska ges i den omfattning som krävs för att en investering ska bli rimlig att genomföra. Man ska alltså söka så mycket stöd som krävs för att kunna genomföra sin föreslagna investering.

För företag avgörs hur stor andel av en investering stödet kan täcka av EU:s statsstödsregler. Nivån varierar framförallt beroende på typ av investering och storlek på det sökande företaget. Företag kan få högst 70 % täckning av Klimatklivet. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Andra än företag kan få högst 50 % täckning av Klimatklivet.

Vad kan inte få stöd?

 • Det går inte att söka för något som påbörjas innan beslut om stöd är fattat och genomförandet får inte pågå längre än till senast 2020-07-31.
 • Åtgärder som inte direkt leder till minskning av växthusgasutsläpp, till exempel förstudier eller produktutveckling.
 • Åtgärder som sker inom en verksamhet som ingår i EU:s utsläppsrättshandel.
 • Förnybar elproduktion; då finns istället elcertifikat.
 • Åtgärder som måste göras utifrån till exempel lag eller tillsyn.

Ansökningsprocessen

När du lämnat in din ansökan genom Naturvårdsverkets e-tjänst (se länk ovan) gör Länsstyrelsen en första granskning. Länsstyrelsen lämnar sedan yttranden till Naturvårdsverket. I yttrandet lyfts bland annat särskilda lokala omständigheter och strategiska avväganden fram. Naturvårdsverket gör sedan en egen granskning av övriga aspekter av varje ansökan, och en jämförelse görs med hela landets föreslagna investeringar för att hitta de som mest effektivt sänker växthusgasutsläppen. Såväl Länsstyrelsen som Naturvårdsverket kan komma att be dig att komplettera din ansökan under granskningen. Besked om du får stöd ges vanligen ungefär tre månader efter varje avslutad ansökningsomgång.

Mer information och länkar

Naturvårdsverket: här finns mer information och länk till e-tjänsten för ansökning. Här finns även sammanställningar av Klimatklivets resultat hittills.

Klimatklivsförordningen (2015:517): regeringens förordning som styr Klimatklivet.

Exempelansökningar: i denna bilaga till en rapport från länsstyrelserna finns utkast till ansökningar till olika bidrag. Se sidorna 13 och framåt för Klimatklivet.

Biogas Syd: här finns exempel på framgångsrika ansökningar inom biogasområdet.

Laddinfrastruktur: på Fixaladdplats finns bra information om att fixa laddning till elbilar, framförallt riktat mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Hos Energimyndigheten finns också mycket bra information.

Andra stöd

Klimatklivet har sina begränsningar och kan inte sökas för riktigt alla klimatåtgärder. Här nedan följer några exempel på andra stöd som finns till närliggande åtgärder:

För mer information

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om Klimatklivet. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten på denna sida.

Mer information finns också hos Naturvårdsverket.

 Content Editor ‭[1]‬

 

 Content Editor ‭[2]‬