Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

 Infoträffar om klimatklivet

På tre informationsträffar 6-7 april berättade Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket om det nya statliga klimatinvesteringsstödet. Några företag som redan fått del av stödet berättar om sina klimatinvesteringar och erfarenheter.

Allmänt om stödet, Nanna Wikholm, Naturvårdsverket

Erfarenheter av att söka stödet – Närvärme, Anders Åkesson, Konsult

Erfarenheter av att söka stödet – Biogas och laddinfrastruktur, Owe Jönsson, EON 

Länk till mer information.

Klimatklivet. Lokala investeringar. Mätbara resultat.

 

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan 

Ansökningsverktyget kommer under 2016 att vara öppet under tre perioder:

  • 15 februari - 14 mars  
  • 16 maj - 13 juni
  • 29 augusti - 26 september

Naturvårdsverket kommer framöver att meddela när ansökningsomgångarna blir för 2017-2018. Under 2015 genomfördes två ansökningsomgångar. 

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar här.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. 

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket. 

Så hanteras ansökan

Länsstyrelsen kan vid behov be dig komplettera ansökan med ytterligare uppgifter. Därefter skickar vi ansökan vidare till Naturvårdsverket tillsammans med ett yttrande. Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ska beviljas, med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyndigheten och vid behov andra centrala myndigheter.

Hur mycket pengar finns i stödet?

Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp 
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Det kommer att krävas medfinansiering, enligt förordningen och de statsstödsregler som finns. Vi återkommer med mer information.

Syfte med klimatinvesteringsstödet

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Om klimatinvesteringsstödet

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen Skåne har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet.

Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna. Stödet beslutades av riksdagen i samband med vårbudgeten i juni. Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.