Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er organisations klimatpåverkan? Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka medel från Klimatklivet. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.
Klimatklivet. Lokala investeringar. Mätbara resultat.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med centrala myndigheter hantera ett stöd för lokala klimatinvesteringar.  Investeringsstödet ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan via Naturvårdsverkets digitala ansökningstjänst, som du hittar vi länk nedan. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. 

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

 

Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket. 

Klimatstödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. 
Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

· fasa ut fossil energi

· ta tillvara restvärme

· bygga tankstationer för förnybara drivmedel som t.ex. biogas eller HVO

· göra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

· minska utsläppen av metan eller lustgas

· installera laddstationer för elbilar t.ex. i områden med flerbostadshus,
vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan under 2017

Ansökningsverktyget är öppet:

• 9 januari - 31 januari
Beslut planeras till april 

• 10 mars - 3 april
Beslut planeras till juni

• 7 augusti - 9 september
Beslut planeras till november

• November, men ännu ej satta datum
Beslut planeras i början av 2018

Naturvårdsverket kommer framöver att meddela när ansökningsomgångarna blir för 2017-2018. Under 2015 genomfördes två ansökningsomgångar. 

Allmänt om stödet, Nanna Wikholm, Naturvårdsverket

Erfarenheter från tidigare ansökningar

Erfarenheter av att söka stödet – Närvärme, Anders Åkesson, Konsult

Erfarenheter av att söka stödet – Biogas och laddinfrastruktur, Owe Jönsson, EON 

Länk till mer information.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar här.

Så hanteras ansökan

Länsstyrelsen kan vid behov be dig komplettera ansökan med ytterligare uppgifter. Därefter skickar vi ansökan vidare till Naturvårdsverket tillsammans med ett yttrande. Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ska beviljas, med stöd av uppgifter och yttranden från länsstyrelserna, Energimyndigheten och vid behov andra centrala myndigheter.

Hur mycket pengar finns i stödet?

Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp 
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Det kommer att krävas medfinansiering, enligt förordningen och de statsstödsregler som finns. Vi återkommer med mer information.

Syfte med klimatinvesteringsstödet

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Om klimatinvesteringsstödet

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen Skåne har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet.

Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna. Stödet beslutades av riksdagen i samband med vårbudgeten i juni. Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬