Klimat och energi

Solceller på Tekniska museet i Malmö

​​Länsstyrelsen Skåne samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en Klimat- och energistrategi för Skåne (aktualiserad 2013) som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Strategin är en kartläggning av den energi som produceras, tillförs och används i Skåne och vilka utsläpp av växthusgaser energianvändningen i Skåne orsakar.

Läs Klimat och energistrategin för Skåne här.

Skåne långt framme i klimatarbetet

Skåne har av regeringen utsetts till pilotlän för grön omställning, tillsammans med Dalarnas och Norrbottens län. I Skåne bedrivs en del av klimatarbetet inom Klimatsamverkan Skåne, där även Region Skåne och Kommunförbundet Skåne ingår. Länsstyrelsen Skåne är även ansvarig för Skånes klimatmål.

Fakta om klimatförändringen

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Länsstyrelsen ska vara 100% fossilbränslefri 2020.

Mer om 100% fossilbränslefritt 2020

Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig på klimatsamverkanskane.se

 

Mer om Länsstyrelsens klimat- och energiarbete

Pilotlän för grön utveckling

Klimatanpassning

Klimatmål

Klimatsamverkan Skåne

 

Vem gör vad inom klimat och energi på Länsstyrelsen?

Kontaktuppgifter