Buller – ljud som vi vill slippa 

Buller är oönskat ljud. Ljudet kan komma från till exempel industrier, trafik (bilar, tåg och flyg) och från skjutbanor. Buller kan leda till hälsoproblem, till exempel skadad hörsel, sömnproblem och stress. Länsstyrelsen har tillsyn över buller från vissa miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen hanterar också överklaganden av kommunala beslut vid bullerklagomål.

Varför är det dåligt med buller?

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller kan påverka hälsan både direkt och indirekt. Direkta effekter är till exempel nedsatt hörsel och öronsus (tinnitus). Indirekta effekter är sömnstörningar, förändrat blodtryck och stress. Andra indirekta effekter är att det kan vara svårt att uppfatta vad någon säger, svårt att koncentrera sig och att man får svårare att lära sig saker. Personer som redan ”hör dåligt” och barn som håller på att lära sig språk eller att läsa är extra känsliga för buller.

Lågfrekvent buller

Lågfrekvent, kontinuerligt buller lägger man ofta inte märke till när det pågår, men man känner en lättnad när det upphör. Det kan till exempel vara ljud från fläktar och ventilation. Lågfrekvent buller kan redan vid ganska låga nivåer ge huvudvärk, koncentrationssvårigheter och ibland yrsel och illamående. Lågfrekventa ljud alstras också naturligt i landskapet, bland annat från havet.

Många människor på liten yta ger mycket ljud

Skåne är tättbefolkat och har stora problem med buller. Trafiken står för mycket av bullret, både längs vägar och järnvägar och runt flygplatser och hamnar. Boende i Dalby upplever besvär från Malmö Airport (Sturup), och många klagar på buller från trafiken till och från hamnarna i till exempel Åhus och Ystad. Andra bullerkällor är industrier och skjutbanor. Problemen är värst i västra och sydvästra Skåne. Tystnad är en bristvara i Skåne. Men fortfarande finns vissa områden som är mer eller mindre bullerfria. Dessa områden finns främst i norra och nordöstra Skåne.

Riktvärden och gränsvärden

Riktvärden anger hur mycket det får bullra. Om riktvärdet överskrids, det vill säga om det bullrar mer än verksamheten har tillstånd till, måste verksamhetsutövaren vidta åtgärder. (Verksamhetsutövaren är till exempel den som är ansvarig för en industri eller en järnväg.) Annars kan verksamhetsutövaren föreläggas med vite att vidta åtgärder. Det innebär att om han/hon inte vidtar åtgärder, får han/hon betala en sorts straffavgift.

Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet hålls. Ett gränsvärde får inte överskridas.

Vart vänder jag mig/hur gör jag om jag har klagomål?

Om du vill klaga på buller, ska du vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet, vilket i normala fall är den nämnd inom kommunen som har ansvar för miljöfrågor. Gäller det väg- och järnvägsbuller ska du vända dig till kommunen.

Ljudnivå anges i decibel

Som enhet för ljudnivå används decibel, dB. Decibelbegreppet är logaritmiskt vilket exempelvis innebär att vid addition av två lika ljudkällor höjs totalnivån med 3 dB. Man brukar uppskatta att en fördubblad trafikmängd ger ca 3 dB högre ekvivalent ljudnivå, och en halvering ger ca 3 dB lägre ekvivalent ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är ett sätt att beräkna genomsnittlig ljudnivå under en viss tidsperiod (ofta ett dygn).

Kontakta oss

Peter Malmquist
Miljötillsynsenheten
Peter punkt Malmquist snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Malmquist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241486