Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Trafiken, i synnerhet vägtrafiken, är den bullerkälla som påverkar flest människor. Även industrier, byggnadsarbeten, grannar, restauranger med mera, kan vara störande.

Vart vänder jag mig/hur gör jag om jag störs av buller?

Om du vill klaga på buller så ska du vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet, vilket i normala fall är den nämnd inom kommunen som har ansvar för miljöfrågor. Gäller det väg- och järnvägsbuller ska du vända dig till kommunen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har många roller i arbetet med att begränsa bullret. Vi bevakar bullerfrågor, bland annat i väg- och järnvägsärenden, i kommunala detalj- och översiktsplaner, i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (t.ex. industrier och flygplatser) och vid överklaganden av kommunala beslut. Vid prövning av miljöfarliga verksamheter är målet att begränsa bullret i enlighet med de riktvärden och riktlinjer som finns. Riktvärdena och riktlinjer skiljer sig åt mellan olika typer av verksamheter som exempelvis industrier, vägtrafik, skjutbanor och vindkraft.

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Trafiken, i synnerhet vägtrafiken, är den bullerkälla som påverkar flest människor. Även industrier, byggnadsarbeten, grannar, restauranger med mera, kan vara störande. Buller kan påverka hälsan både direkt och indirekt. Direkta effekter är till exempel nedsatt hörsel och öronsus (tinnitus). Indirekta effekter är sömnstörningar, förändrat blodtryck och stress. Andra indirekta effekter är att det kan vara svårt att uppfatta vad någon säger, svårt att koncentrera sig och att man får svårare att lära sig saker. Personer som redan ”hör dåligt” och barn som håller på att lära sig språk eller att läsa är extra känsliga för buller.

Miljömål

Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål för att säkerställa miljön i Sverige. I målet ” En god bebyggd miljö ” finns ett delmål om att antalet människor som utsätts för störande trafikbuller i bostaden ska minska.