Överförmyndare 

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren ska särskilt se till att personens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning. Överför­myndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om barns tillgångar på ett säkert sätt till dess att barnet blir myndigt. Bestämmelserna om överförmyndarnas verksamhet finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Om du har klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnd kan du vända dig till Länsstyrelsen. Ärendena handläggs på förvaltningsjuridiska enheten i Kristianstad.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000

Skåne tar över hanteringen från Blekinge och Kronoberg

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Skåne län över hanteringen av överförmyndar-ärenden från länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län.