Läs mer om Notarius Publicus

Notarius publicus är en roll i Sveriges rättsväsende och betyder "offentlig tjänsteman" på latin.

Länsstyrelsen Skåne förordnar notarius publicus.

Deras främsta uppgifter är att:

 • bestyrka namnunderskrifter och avskrifter av andra handlingar
 • närvara som vittne (i vissa fall)
 • kontrollera lotteridragningar (i vissa fall)
 • efter annan kontroll redogöra för sina iakttagelser
 • ta upp förklaringar och överlämna förklaringar till berörd person
 • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan

Notarius påblicus får också bestyrka översättningar i den mån hens språkkunskaper medger det.

För att kunna bli förordnad som notarius publicus skall man:

 • ha avlagt jurist kandidatexamen eller juristexamen
 • ha tillräckliga språkkunskaper
 • inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare
 • vara lämplig i övrigt för uppdraget

  Om det behövs kan Länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller förhindrad att tjänstgöra.

  Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara notarius publicus i Skåne län. Förteckningen finns på föregående websida i högerfältet.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00

Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus här

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.