Nationella minoriteter

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk (alla varieteter).

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Regeringens minoritetspolitik

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

En minoritetspolitisk strategi

Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Som en del i regeringens strategi gäller också från den 1 januari 2010 en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Strategin innehåller en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken, däribland åtgärder för att:

  • säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder
  • motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna
  • stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
  • främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. I länkarna nedan finns information om vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. 

 

 

Davvisámegiella: Du vuoigatvuohta geavahit unnitlogugiela

 ייִדיש: אײַער רעכט צו ניצן נאַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן

Julevsámegiella: Duv riektá adnet rijkalasj unneplågogielajt

Meänkieli: Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Romani arli: Tlo pravo te koristine o nacionalikane minoritetikane čhibja

Romani kalderash: Čo čačipe te uzis nationalno minoriteskošiba

Romani kalé: To hortiba te rikhaven nationalne minoreteturijako tšimba

Romani lovara: Tjiro čačimo te hasnis tjiri nationelno minoritetoski šib

Resanderomani: Diro horta te brukfara nationelli minirotetiske-racklepha

Suomeksi: Oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltä

Svenska: Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

 Åarjelsaemien: Dov reaktoem nationelle unnelåhkoegïelide provhkedh

Sverigefinska minoriteten välkomnas till samråd

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne välkomnar alla, som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten i Skåne, till ett öppet samråd.  

Från Region Skåne deltar kulturutvecklare Caisa Lindfors, den regionala samordnaren Jenny Kiiskinen samt förtroendevalda från Demokratiberedningen.

Från Länsstyrelsen Skåne deltar utvecklingsstrateg Martina Holmgren samt Ulrika Jerre, chef för enheten för Social hållbarhet.

Det bjuds på fika! Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.

Datum: 23 oktober, kl. 18.00–20.00

Plats: Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö OBS: Länsstyrelsen Skåne har ny adress!

Läs mer och anmälan

Arbetet på Länsstyrelsen Skåne

På Länsstyrelsen Skåne arbetar vi för att sprida kunskap om den nationella minoritetslagstiftningen och stärka samverkan kring frågorna i länet. Sedan 2013 samordnar vi ett nätverk för kontaktpersoner i kommunerna, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Vi arbetar också för att utveckla vår egen verksamhet  för att kunna leva upp till de skyldigheter vi har som myndighet i förhållande till lagstiftningen och det finska förvaltningsområdet. Ett led i detta är en handlingsplan med aktiva insatser. I augusti 2015 bjöd vi tillsammans med Malmö stad in till en utbildningsdag om nationella minoritetslagstiftningen, ta gärna del av dokumentationen från dagen här.  

Malmö och Trelleborg - förvaltningsområden för finska

Sedan 2015 ingår Malmö stad och Trelleborgs kommun i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att enskilda har rätt att kommunicera med myndigheterna på finska och att man på efterfrågan ska erbjudas äldreomsorg och barnomsorg helt eller delvis på finska.

Läs mer om finskt förvaltningsområde i Malmö här.

Läs mer om finskt förvaltningsområde i Trelleborg här.

Romska hälsoinspiratörer

Under 2015 utbildade ansvariga för Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer ungdomar inom ramen för projektet Unga romska hälsoinspiratörer. Projektet ägs av Romska ungdomsförbundet och har till syfte att stärka rätten till hälsa bland romska ungdomar genom unga hälsoinspiratörer som verkar i sina respektive lokalföreningar. Läs mer om projektet här

Inom ramen för regeringens Strategi för romsk inkludering 2012-2032 fick Länsstyrelsen Skåne även i uppdrag att i samverkan med RUF utbilda 20 hälsoinspiratörer, kvinnor i Stockholm och Göteborg med hjälp av samma metoder och modell som använts i Skåne.

Projektet har följts upp och utvärderats av avdelningen för Socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet. Ladda ner utvärderingsrapporten här.