Mänskliga rättigheter i länsstyrelsens verksamhet

Länsstyrelsen i Skåne har en viktig uppgift när det gäller att respektera, skydda och tillgodose de mänskliga rättigheterna i sin dagliga verksamhet.

Lika rättigheter och möjligheter

Utgångspunkten för länsstyrelsens arbete med de mänskliga rättigheterna är framförallt uppdraget i länsstyrelseinstruktionen. Enligt instruktionen har Länsstyrelsen i uppgift att integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering (Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion).

Länsstyrelsen fattar beslut i frågor som rör enskilda där frågor om respekt av rättigheter blir centralt. Länsstyrelsen arbetar också mycket med frågor som rör skydd av rättigheter. Kameraövervakning är ett exempel som handlar om hur man kan skydda människor från att utsättas för brott. Även tillgodoseendet av rättigheter är mycket väsentligt. I exempelvis informationsarbete som riktar sig till medborgare för att de ska kunna veta vilka rättigheter de har arbetar länsstyrelsen med att främja mänskliga rättigheter i samhället.

Att bekämpa diskriminering är en central målsättning i arbetet för mänskliga rättigheter. I länsstyrelsens arbete med att integrera de mänskliga rättigheterna i verksamheten ska särskild hänsyn tas till skyddet mot diskriminering. Det innebär att Länsstyrelsen ska verka för att den verksamhet som bedrivs inom länsstyrelsen och den service och de tjänster som erbjuds medborgarna ska vara lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla.

Handlingsplan och referensgrupp för lika rättigheter och möjligheter

Länsstyrelsen ska i rollen som arbetsgivare arbeta aktivt och målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. En plan för lika rättigheter och möjligheter har därför upprättats vid Länsstyrelsen i Skåne län. Planen som revideras årligen är vägledande för länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter och då särskilt skyddet mot diskriminering. Den utgör också ett stöd i arbetet med att integrera dessa frågor i verksamheten. Handlingsplan lika rättigheter och möjligheter 2013-2015