Risk- och sårbarhetsanalyser i Skåne län

Som en del av det krisförebyggande arbetet genomför Länsstyrelsen kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med analyserna är att minska sårbarheten i länet och öka beredskapen för att kunna hantera eventuella kriser.
Humla

Enligt föreskrifter ska Länsstyrelsen vartannat år redovisa en regional risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Analysen ska beakta risker och sårbarheter dels inom Länsstyrelsens geografiska områdesansvar, det vill säga Skåne, och dels inom Länsstyrelsens egna verksamhet.

Arbetet med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är tvådelat. Den första delen handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället. Det kan handla om allt från skogsbränder och jordskalv till utbrott av epidemier eller kemikalieutsläpp. Den andra delen av arbetet handlar om att analysera vilken förmåga Skåne har att hantera olika typer av samhällsstörningar, och därmed ge en bild över vilka sårbarheter och brister som finns relaterat de hot och risker som identifierats. 

I analysen presenteras också genomförda och planerade åtgärder. Dessa har i syfte att minska de hot och risker som finns och på så vis stärka länets krisberedskap.

Sammanfattningsvis kan sägas att genom risk- och sårbarhetsanalysen höjs kunskapen kring länets riskbild vilket gör oss mer förberedda på att hantera en kris om den skulle uppstå.