Farlig verksamhet

Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen om en anläggning ska anses vara så kallad farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor.
Varningslampor

Vad är en farlig verksamhet?

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det är verksamheten, inte anläggningen, som är farlig till sin natur och den som driver verksamheten är skyldig att upprätthålla och bekosta olycksberedskap och utföra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Hur detta ska genomföras bestäms i samråd med räddningstjänsten. Verksamheten ska också analysera verksamhetens risker samt rapportera olyckor.

Om en anläggning bedriver farlig verksamhet bedöms från fall till fall. I beslutet tas bland annat hänsyn till speciella risker kopplade till verksamheten, var anläggningen ligger, omfattningen och omgivningen. Flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt luftfartslagen och verksamheter som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) omfattas automatiskt av bestämmelserna i Lag om skydd mot olyckor.

Tillsyn över farliga verksamheter

Kommunens räddningstjänst har tillsyn över att de anläggningar som utgör farliga verksamheter uppfyller de krav som ställs.

Mer information om och allmänna råd om farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.