Oljeskadeskydd

Varje dygn passerar ca 150 större fartyg söder om Skåne och ca 90 genom Öresund. Av dessa utgör ca 25% tankfartyg lastade med bland annat olja från Ryssland. Om något av dessa skulle haverera kan det ge ett utsläpp av fartygets drivmedel (bunkerolja) eller last av t.ex. olja. Ett oljeutsläpp vid Skånes kust skulle kunna få förödande konsekvenser både för människor, djur och natur.

 

Strand

Ett oljeutsläpp hanteras inledningsvis av den kommunala räddningstjänsten på land och av Kustbevakningen till havs. När insatsen övergår till en saneringsfas kan denna hålla på under mycket lång tid beroende på vilken typ av strand som oljan ligger på. Saneringen hanteras i samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen och centrala myndigheter där kommuner som haft kostnader för räddningstjänst eller sanering med anledning av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen kan få ersättning för detta.

För att bättre kunna hantera en eventuell oljeolycka har Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram en oljeskyddsplan för länet. Den regionala oljeskyddsplanen som är skapad utifrån Länsstyrelsens roll som geografiskt områdesansvarig myndighet är utformat utifrån Sveriges strategi för oljeskadeskydd som är framtagen av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Gruppen består av:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sammanhållande)
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kustbevakningen
  • Naturvårdsverket
  • Sjöfartsverket
  • Transportstyrelsen
  • Länsstyrelserna
  • Företrädare för det kommunala perspektivet

Den nationella strategin, handlingsplanen och riskbild för oljeolyckor till sjöss med mera finns att ladda ner hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

 

 

Digital Miljöatlas är ett kartverktyg, vars syfte är att informera om områden längs den svenska kusten och de stora sjöarna, som är extra känsliga för oljeutsläpp.

Till miljöatlas