Varningsmeddelande – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, svåra störningar i samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. VMA utgörs dels av meddelanden i radio och TV, dels av utomhuslarm.

Varnings- och informationsmeddelande
Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.  

Utomhuslarm
Utomhuslarmet består av sju sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad, upprepat under två minuter. Vid signal ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radion för mer information.

Utomhuslarmen testas fyra gånger om året, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Vem har rätt att sända VMA?
Behöriga att sända varnings- och informationsmeddelande är Räddningstjänsten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Smittskyddsläkare, SOS Alarm samt anläggningar med farlig verksamhet.

Behöriga att sända informationsmeddelanden är alla myndigheter med ansvar och skyldighet för krishantering, kommuner och landsting, teleoperatörer med egna nät, Svenska kraftnät och de största eldistributörerna.

RDS-apparater
I områden närmast de svenska kärnkraftverken (så kallade inre beredskapszoner) finns RDS-apparater hos samtliga hushåll i syfte att snabbt kunna larma de boende vid behov av brådskande skyddsåtgärder. Eftersom den inre beredskapszonen kring Barsebäck är avskaffad sedan 2007 är dessa RDS-apparater avskrivna. Det är valfritt för hushållen att behålla sin RDS-apparat, men eftersom de ingår i de nationella varningssystemet innebär det att de reagerar när VMA sänds.

De som inte vill behålla sin RDS-apparat kan lämna den till Räddningstjänst Syd, station Löddeköpinge, Fågel Fenix väg 5, eller Räddningstjänst i Lomma-Staffanstorp, Lommastationen Poppelgatan 2, Lomma.